Нотариална заверка на протокол на общо събрание на съдружници в ООД

Нотариус ще заверява подписите и съдържанието на протоколните решения на общото събрание на съдружниците в ООД за   приемане  и изключване на съдружници, за даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член; за  намаляване и увеличаване на капитала; за  избор на  управител и за  придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях. Изменението на чл. 137 от Търговския закон влиза в сила от 03.01.2017 г. и важи за решенията на съдружниците, взети след тази дата. Предложението за тази промяна в закона е на Министерския съвет от м. юни 2016 г. Мотивът е противодействие на т.нар. „кражба на фирми“. В предложението на МС и постъпилите допълнително законопроекти на депутати обаче липсва втората част на разпоредбата, публикувана в Държавен вестник брой 105 от 2016 г., а именно „освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма“ Кой и как направил при обсъжданията това допълнение  към внесения проект не е известно, но отсега е ясно, че то ще създаде проблеми при прилагането на закона. Известно е, че решенията на общото събрание на съдружниците се оформят в протоколи, винаги когато тези решения подлежат на вписване в търговския регистър, а това  са решенията за избор и смяна на управител, за прехвърляне на дружествени дялове, за приемане и изключване на съдружник за увеличение и намаление на капитала. Ето защо изключението в чл. 137, ал.4 от ТЗ, че ако в дружествения договор е предвидена писмена форма за решенията на общото събрание,  отпада изискването за нотариална заверка на протокола от общото събрание, обезсмисля предприетата мярка срещу документните измами в търговския регистър. След тази промяна в закона ще последват много откази на длъжностни лица от Агенцията по вписванията за регистриране на промени по партидите на ООД-та с мотив нищожност на решението на общото събрание поради липса на нотариална заверка на подписите. Тези откази могат да се обжалват пред окръжния съд, а неговите решение- пред апелативния. Очакваме разнообразни решения от съдилищата в страната относно тълкуването на разпоредбите  на чл.137 ,ал.4 и 5 от ТЗ, тъй като липсва възможност за касация и формиране на задължителна съдебна практика по реда на чл. 290-291 от ГПК.

Нотариалните удостоверявания на протоколи от общи събрания на съдружниците в ООД могат да бъдат извършвани от всички нотариуси в страната без значение, дали дружеството е регистрирано в населено място в техния район на действие. Протоколът от общото събрание на съдружниците не може да бъде заверен обаче от кмета на населено място , кмета  и секретаря на общината и кметския наместник съгласно изричната разпоредба на чл.83, ал.3 от ЗННД

За нотариалното удостоверяване на съдържанието на документ, което по силата на Търговския закон се извършва едновременно с удостоверяване на подписите на същия, се дължи обикновена нотариална такса /чл.90 , ал. 2 от ЗННД/- 10 лева за първа страница и по 2 лева за всяка следваща както и 5 рева за първи подпис и по 2 лева за всеки следващ плюс ддс.

Контакти
2018-01-03T18:55:06+00:00