Нотариална заверка и вписване на наемния договор в Имотния регистър

Нотариалната заверка на датата на наемния договор и неговото вписване в Имотния регистър гарантират правата на наемателя при продажба на жилище. Ако нотариус е удостоверил датата на договора за наем на жилище, което по-късно е било продадено, договорът е задължителен за новия собственик до предвидения в него срок, но не за повече от една година от прехвърлянето. Достоверна дата по смисъла на чл.237, ал.2 ЗЗД е датата, на която е извършена нотариалната заверка, а не датата, изписана в договора. Ако договорът няма достоверна дата и наемателят е във владение на имота, договорът е задължителен за приобретателя като договор за наем без определен срок.С други думи новият собственик ще даде предизвестие на наемателя в едномесечен срок да напуснете жилището. В този случай наемодателят дължи обезщетение на наемателя, ако последният бъде лишен от ползването на наетия имот преди изтичане на наемния срок поради прехвърлянето му.
                           Ако договорът е бил вписан по партидата на имота в Агенция по вписванията ,  при продажбата на жилището договорът за наем остава в сила спрямо новия собственик. Той е длъжен да търпи наемателя в имота си при спазване на договорни условия, вкл. наемната цена и срока на договора.
Съвет Заверете нотариално и впишете в имотния регистър дългосрочните наемни договори, особено когато наемателят е направил ремонти в тях и има уговорка за прихващане на разходите за ремонта срещу наемната цена.
Контакти
2018-01-09T17:12:13+00:00