Несъстоятелност на непререгистриран търговец

С промени в Закона за турговския регистър, публикувани в Държавен вестник брой 25 от 2012 г., в сила от 31март 2012 г. се облекчи реда за служебна пререгистрация на търговски дружества и кооперации с прекратена дейност, които са изпаднали в неплатежоспособност и/или свръхзадълженост.

 

Законните представители на търговски дружества и кооперации с прекратена дейност от 1 януари 2012 г. могат да подават молби за обявяването им в несъстоятелност. Такава възможност не е предвидена за прокуристите на дружества с прекратена дейност.Молбите се подават до окръжния съд по мястото на последната регистрация на търговското дружество или кооперация. Пререгистрацията се извършва въз основа на решението на съда за отриване на производство по несъстоятелност. Съдът служебно издава удостоверение за актуално състояние и препис от актуалния дружествен договор или устава на търговеца и ги изпраща на Агенция по вписаванията, която незабавно пререгистрира търговеца и публикува съдебните актове , издадени в производството по несъстоятелност. Държавна такса не се събира.

 

С прекратяване на дейността на непререгистрираните дружества и кооперации не се прекратяват правомощията на техните управителни органи, затова върху тях тегне задължението за уведомяване по чл. 626, ал.1 от Търговския закон, а именно длъжник, който стане неплатежоспособен или свръхзадължен, е длъжен в 30-дневен срок да поиска откриване на производство по несъстоятелност. При неизпълнение на  това задължение лицата, управляващи дружеството и кооперацията отговарят солидарно пред кредиторите за вредите, причинени от забавата съгласно чл. 627 ТЗ. Освен това в чл. 227б , ал.2 от Наказателния кодекс е предвидена наказателна отговорност за лицата, които управляват и представляват търговско дружество или кооперация, ако в 30-дневен срок от спиране на плащанията не са поискали от съда да открие производство по несъстоятелност. Наказанието е лишаване от свобода до три години или с глоба до пет хиляди лева.

Контакти
2018-01-03T18:31:32+00:00