Данъчно деклариране на недвижими имоти

Длъжни да подадат декларация по образец за облагане с данък върху недвижимите имоти  са собствениците , ако за имота има учредено ограничено вещно право/право на ползване, право на стоеж/ задължението за подаване на данъчна декларация е ползвателят, съответно  суперфициарят.

На деклариране подлежат:

1.новопостроените  имоти;

2. придобитите чрез  сделка  -покупко-продажба, замяна, дарение, доброволна делба;

3. придобитите чрез съдебна делба недвижими имоти;

4. придобитите по наследство недвижими имоти;

придобитите като обезщетение  недвижими имоти;

5. имотите, за които са издадени констативни нотариални актове.

Срок за подаване на декларацията:

  • 2 месеца от въвеждане в експлоатация на новопостроената сграда, от датата на  сключване на нотариалната сделка, от влизане в сила на решението за извършване на съдебната делбата
  • 6 месеца   от датата на откриване на наследството/датата на смъртта на наследодателя/.

Място на подаване на декларацията – общинската администрация по местонахождение на имота

Декларации за данък върху недвижимите имоти/ новопостроени или придобити недвижими имоти , както и за учредени вещни права/  могат да се подават в общинските данъчни служби и по електронен път. Подаването на декларациите се извършва от собственика/ползвателя на имота/  или от негов представител с квалифициран електронен подпис или с издаден от Националната агенция за приходите персонален идентификационен код.

При приемането на декларации, документи или данни, подадени по електронен път, се извършва автоматично издаване на входящ номер и дата, които се изпращат на подателя с електронно съобщение.

Ако не е подадена декларация за облагане с данък върху недвижимите имоти, не се издава данъчна оценка за имота, необходима за сключване на нотариални сделки, вкл. и ипотеки. Ето защо с искането за издаване на данъчна оценка се подава и декларацията по чл. 14 ЗМДТ.

При промяна на някоя от характеристиките на имота, имащи значение за определяне на неговата данъчна оценка, също трябва да се подаде декларация по чл. 14 ЗМДТ.

Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната община за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти. Общинските данъчни служби имат информация за промяната на собствеността на намиращите се на тяхна територия недвижими имоти, което ще ги улесни при налагане на санкции в случай, че собственикът не е декларирал имота си. Глобата е от 10 до 400 лв. за граждани и от 500 до 3000 лв. за юридически лица.

Контакти
2018-01-10T14:50:19+00:00