Недостатъци на наетото жилище. Претенции на наемателя

В договора за наем подробно трябва да бъде описано състоянието, в което наемодателят предава жилището. Тези наглед излишни подробности ще Ви спестят по-късно много неприятности.

Законът/ чл. 230, ал.1 ЗЗД/ предвижда, че наемодателят е длъжен да предаде жилището в състояние, което отговаря на ползването, за което е наета. Това правило предвижда изключение, което обаче трябва да бъде изрично уговорено между страните. Това е наложително, когато жилището има някакви недостатъци, които го правят негодно за живеене. Най-честите хипотези са: нови незавършени жилища, стари жилища, нуждаещи се от основен ремонт и др.

Недостатъците на наетото жилище могат да бъдат физически и правни. Физическите недостатъци са такива, които засягат сградата/стени, подове, тавани,  и/или функционирането на инсталациите в нея / окабеляване, канали, тръби / и затрудняват или правят невъзможно обитаването на наетото жилище. Правните недостатъци се отнасят до смущения в правото на ползване на жилището- напр. предхождащо не прекратен наемен договор, претенции на трети лица към собствеността на жилището, вкл. и съдебни, започнало принудително изпълнение върху жилището, сключен предварителен договор за продажба на жилището, липса на административно разрешение за ползване на сградата и др.

Ако жилището не е предадено в надлежно състояние, за наемателя съществуват алтернативно три възможности:  да иска наемодателя да поправи повредата, да поправи сам жилището и да иска съразмерно намаление на наемната цена или да развали договора. И в двата случая наемателят има право на обезщетение, което може да бъде уговорено като неустойка

Наемодателят може да се освободи от отговорността за недостатъците на наетото жилище, които наемателят е знаел или при обикновено внимание е могъл да узнае при сключването на договора

Наемодателят носи във всички случаи отговорност за недостатъци на жилището, ако те са опасни за здравето на наемателя или за здравето на лицата от неговото домакинство.

Внимание: Съгласно чл. 230, ал. 2 наемателят има право да иска съразмерно намаление на наемната цена, а – не прихващане на разходите по отстраняване на недостатъците се сметка на наема.

Съвет към наематели: Оглеждайте внимателно жилището, които наемате, проверете инсталациите в него и в общите части и поискайте своевременно отстраняване на всички дефекти и повреди. Ако се наемете Вие да отстранявате недостатъците на наетото жилище, поискайте намаление на наемната цена. Ако се открият съществени недостатъци на наетото жилище по време на неговата експлоатация, поискайте частна експертиза, особено когато се касае за Вашето здраве и здравето на членовете на семейството Ви.

Съвет към наемодатели: Не давайте под наем за жилищни нужди самосрутващи се къщи и паянтови постройки. Скромните постъпления от наема ще Ви струват скъпо в бъдеще.

Контакти
2018-01-09T17:30:56+00:00