Квесторите предоставят на Фонда за гарантиране на влоговете в банките информация за влоговете и задълженията на вложителите към банката

В Наредба № 23  за условията и реда за изплащане на суми по влогове в банка с отнет лиценз до гарантирания размер ,в сила от 12.02.1999 г., издадена от Българската народна банка, обнародвана в ДВ. бр.12 от 12.02. 1999г., попр. ДВ. бр.15 от 19.02 1999г., изм. ДВ. бр. 63 от 7.08 2009г. е определен  редът, по който се събира, систематизира и използва информацията за гарантираните влогове в банка с отнет лиценз за банкова дейност.

 

Квесторите на банката са длъжни в тридневен срок от датата на решението на УС на БНБ за отнемане на лиценза на банката да предоставят на хартиен носител и в електронна форма на управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (наричан по-долу Фонда) подписана и подпечатана информация за всеки един вложител в банката.

Информацията, която се представя на Фонда трябва  да съдържа данни:

·        за физическите лица –вложители – трите имена, ЕГН и данни съгласно лична карта ;

·        за  юридическите лица – фирма, седалище и адрес на управление, законни представители, ЕИК .

Данните  всеки отделен влог съдържат

·        правно основание/банков договор/ за възникване на задълженията на банката към вложителя;

·        номер и вид на сметката, отчитаща задълженията на банката по влога;

·        особености по отношение на влогове в полза на трето лице и при съвместен влог;

·        размер на влога, с уточняване на главница и лихви;

 

Квесторите предоставят информация на Фонда за лихвения процент по всеки един от влоговете на съответния вложител с посочване дали по влога са предоставени привилегировани лихвени условия, както и дали съществува някое от останалите обстоятелства, изключващи влога от гаранция; дали върху някой от влоговете са наложени тежести и обезпечения (запори, залози и др.) с посочване на правния акт, с който са наложени, и лицето, в чиято полза са наложени;  валута, в която се води влогът; левова равностойност по курса на БНБ в деня, в който БНБ е отнела лиценза на банката.

 

 Квесторите трябва да обобщят информацията за всички притежавани влогове в банката на едно лице / разплащателни сметки в левове и валута, особени сметки, дългосрочни и краткосрочни депозити и др./ и да изчислят общия размер на влоговете на съответния вложител както и да посочат гарантирания размер по влоговете на съответния вложител, който няма задължения към банката.

 

Квесторите трябва да информират Фонда за  извършени разпоредителни действия с влогове  след датата на отнемане на лиценза на банката.

 

Ако вложителят има задължения към банката с отнет лиценз, предоставяната на Фонда информация трябва да съдържа и данни относно:

·        правно основание за възникването на съответното задължение;

·        структура на задълженията с уточняване на лихви, главница и разноски;

·        общ размер на задълженията;

·        наличие на съдебни спорове относно съществуването, изискуемостта и размера им;

·        валута, в която се водят задълженията;

·        левова равностойност по курса на БНБ в деня, в който БНБ е отнела лиценза на банката;

·        гарантиран размер по влоговете, подлежащ на плащане след приспадане на задълженията на съответния вложител към банката

 

 Квесторите могат да установяват информацията за влоговете и задълженията на вложителите към банката с всички допустими от закона способи.

 

Квесторите, впоследствие и синдиците периодично информират управителния съвет на Фонда за получени нови данни или промени в предоставената информация както и за  заведени съдебни дела срещу банката с отнет лиценз от лица, които претендират притежаването на гарантирани влогове.

В деня, предхождащ началния ден за изплащане на гарантираните размери по влоговете,  квесторите  предоставят на фонда и на обслужващата банка информацията за гарантираните вземания на вложителите под формата на подписан и подпечатан от тях списък, както и в електронна форма.

Контакти
2018-01-03T18:39:35+00:00