Кредитът става предсрочно изискуем, ако фалира банката, която го е отпуснала

Синдикът е длъжен да извърши всички необходими действия и да използва всички допустими правни средства за събиране на вземанията на банката. Голяма част от тези вземания са за вноски по отпуснати кредити. На всички кредитополучатели, независимо дали имат или нямат просрочени вноски  до датата на откриване на производството по несъстоятелност на банката, синдикът  изпраща покана за доброволно изпълнение на непогасената част от  кредита и определя дата за плащане. В поканата за доброволно изпълнение е посочена сметка, в която трябва да бъдат внесени парите. Срокът за доброволно изпълнение не е дефиниран в закон, а се определя от синдика.

Когато кредитът не бъде издължен на падежа, синдикът може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по реда на чл.418 от Гражданския процесуален кодекс въз основа на извлечение от счетоводните книги.

Контакти
2018-01-03T18:44:22+00:00