Кои лица са гарантирани вложители, ако банката фалира

Законът за гарантиране на влоговете в банки създава привилегия за лица, които притежават влогове  до определен размер в банка, чийто лиценз за банкова дейност е отнет. Привилегията се изразява в изплащане на дължимите суми на вложителя от специален държавен фонд вместо от неплатежоспособната банка.  Тази привилегия не може да се тълкува разширително поради нейната специфика, създаваща облекчен ред за удовлетворяване на хора и фирми с нормативно определен размер на вземания от фалиралите банки. Легалните дефиниции, които нормират съдържанието на  понятията „влог“ и „вложител“ са създадени само за целите на Закона за гарантиране на влоговете в банки и се съдържат в § 1 на същия закон. Тези легални дефиниции определят изискванията, на които трябва да отговарят правоимащите за да се възползват от привилегията да получат вземанията си от фалиралата банка по облекчен ред.

Положителните предпоставки за възникване на  право на удовлетворяване на кредиторите на банката по специален ред са:

1.  Първото условие е лицата да са титуляри на банкова сметка в банка, чийто лиценз за банкова дейност е отнет. Правото на държавна гаранция зависи от това, дали лицето има влог на свое име в банка.

2.  Второто условие по банковата сметка на лицето да има налични парични средства.

3.  Третото условие е общият размер на средствата по всички сметки на лицето в банка с отнет лиценз да не надвишава  196 хил. лв. Ако той надвишава тази сума, вложителят ще може да ползва привилегията до установения в закона максимум от 196 хил. лв., а останалите пари може да търси в производството по несъстоятелност.

Отрицателните предпоставки, чието наличие възпрепятства ползването на привилегия при удовлетворяване на кредиторите на фалирала банка са:

1.Лицата да не попадат в някоя от категориите, изрично изброени в чл.5, ал.1 т.1-13 от Закона за гарантиране на влоговете. Сред тях са лица, на които са били предоставени привилегировани лихвени условия в отклонение от обявените от банката условия; акционерите с над 5 на сто от гласовете в общото събрание; членовете на управителния и надзорния съвет, съответно на съвета на директорите на банката, на прокуристите и на членовете на органите й за вътрешен контрол; одиторите на банката, съпрузите и роднините по права и по съребрена линия до втора степен включително на акционерите и одиторите.

Не са привилегировани вложители по смисъла на чл.5 от Закона за гарантиране на влоговете  банките, когато влоговете са направени от тяхно име и за тяхна сметка;  застрахователите; пенсионните и осигурителните фондове, с изключение на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване; инвестиционните посредници, когато влоговете са направени от тяхно име и за тяхна сметка, държавата и на държавните институции и  общините

2. Не се предоставя гаранция относно влогове, възникнали или свързани със сделки и действия, представляващи „изпиране на пари“ , ако деецът е осъден с влязла в сила присъда.

3. От приложното поле на привилегията са изключени лицата, придобили права по влог в резултат на извършени разпоредителни действия с влога след вземане на решението на БНБ за отнемане лиценза на банката.

Разпоредителни действия с влог са дарение, замяна, продажба, прехвърляне на вземане/цесия/.

Условията и реда за изплащане на суми по влогове в банка с отнет лиценз до гарантирания размер са регламентирани в Наредба №23 /1999 г. на БНБ.

Данните за размера на задълженията на банката към отделния вложител и размера на гаранцията, предоставяна от държавата по реда Закона за гарантиране на влоговете,  се предоставят от синдиците на банката на хартиен носител и в електронна форма на управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (по надолу  „Фонда“). Информацията се изготвя за всеки един вложител на банката съгласно изискванията на чл.4 от Наредбата.

Синдиците установяват информацията, която са длъжни да предоставят на Фонда с всички допустими от закона способи

Всеки вложител има право да получи писмено удостоверение за подлежащата на изплащане сума съгласно чл.7 , ал.2 от Наредба №23/1999 г. на БНБ.

Контакти
2018-01-03T18:38:26+00:00