Кога и за какво ми е нужен адвокат

Кога да търся съдействие от адвокат ?

Преди сключване на сделки с недвижими имоти, договори с дълготрайно действие/наем, изработка, поръчка/ и договори с голяма стойност

Преди да дадете или вземете пари в заем

Преди да сключите брачен договор

Преди да се решите на развод

Преди да регистрирате търговско дружество

Преди да подадете  молба или жалба до съда, жалба до прокуратурата, полицията или администрацията

Преди да поискате издаване на административен акт/ данъчен акт, разрешение за строителство и т.н./

Ако имате проблем с работодател или работник/служител

Ако имате проблеми с роднини и съседи във връзка с имоти и/или парични вземания

Ако имате проблем с администрацията/ общинска, държавна/

Ако имате проблем във връзка с изпълнението на договор, който сте сключили /лошо изпълнение, липса на плащане /

Кога да търся защита от адвокат ?

Ако сте получили съдебни книжа/ искова молба, заповед за изпълнение/

Ако сте получили призовка от прокурор, следовател или разследващ полицай.

Ако срещу Вас е съставен акт за установяване на административно нарушение  или наказателно постановление.

Ако сте получили заповед за уволнение.

Ако сте жертва на престъпление или непозволено увреждане.

Задължително ли е да бъда представляван и защитаван от адвокат ?

Адвокатска защита е задължителна само по определени в Наказателно-процесуалния кодекс случаи/ тежки престъпления и престъпления, извършени от непълнолетни/.

Адвокат задължително приподписва касационната жалба до Върховния касационен съд.

Може ли служебно да ми бъде назначен адвокат ?

Особен представител в гражданския процес/ исков и изпълнителен/ се назначава от съда на лице с неизвестен постоянен и настоящ адрес, срещу когото е заведено гражданско дело или е започнало принудително изпълнение.

В наказателния процес , когато участието на защитник е задължително, съдът/прокурорът/ назначава защитник-адвокат.

 

2018-01-11T17:35:52+00:00