Кога и как спира погасителната давност за данъци

Хипотезите, при които спира да тече давностния срок, с изтичането на който се погасяват данъчни задължения са изрично изброени в чл. 172 ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/. Те не могат да бъдат допълвани нито чрез тълкуване нито от данъчната администрация нито от данъкоплатците.

  Давността спира в следните случаи:

 1.Когато е започнала данъчна ревизия – от датата на започването й до издаването на ревизионен акт. Важно:Максималният срок за спиране на давността в този случай е една година.Той започва да тече от датата на издаване на заповедта за извършване на ревизията и приключва на датата на издаване на ревизионния акт. В този случай връчването на горепосочените актове на данъчно задълженото лице няма правно значение.

 2. Когато изпълнението на ревизионния акт,  бъде спряно  давността спира за срока на спирането на изпълнението на ревизионния акт. То може да бъде спряно от решаващия орган по искане на данъчно задълженото лице в случай на административно или съдебно обжалване на ревизионния акт. Ако изпълнението на ревизионния акт не бъде спряно, от датата на връчването на ревизионния акт на данъчно задълженото лице започват да текат давностните срокове, определени в чл. 171 от ДОПК. Със започване на принудително събиране на данъка от публичния изпълнител давността се прекъсва. Правното действие на прекъсването и спирането на давността е различно.

 3. Когато е дадено разрешение за разсрочване или отсрочване на плащането на данъка- за срока на разсрочването или отсрочването.

 4. С налагането на обезпечителни мерки след издаден ревизионен акт. Видовете обезпечителни мерки са изрично изброени в чл. 198, ал.1 от ДОПК и това са: възбрана върху недвижим имот или кораб;  запор на движими вещи и вземания на длъжника; запор на сметките на длъжника; запор на стоките в оборот на длъжника. Обезпечителните мерки се налагат с постановление на публичния изпълнител.

5. Когато е образувано наказателно производство, от изхода на което зависи установяването или събирането на публичното задължение. Наказателното поризводство се образува с постановление на прокурора, а погасителната давност относно данъчни задължение спира по силата на закона без да е необходим изричен акт на прокурора или данъчния орган. Давността за данъчни задължения спира, когато предмет на наказателното производство са данъчни престъпления по чл. 255 и чл. 255а от Наказателния кодекс – избягване установяване или плащане на данъчни задължения в големи и особено големи размери.

Телефонните обаждания и напомнителни писма от данъчната администраниця не спират давността.

Правното действие на спирането на давността се изразява в следното. Изтеклият давностен срок до спирането на някое основанията, посочените в чл.172, ал.1 от ДОПК запазва своето значение и към него се прибавя срокът, който тече след отпадане или прекратяване на основанието за спиране.

Контакти
2018-01-10T12:36:29+00:00