Кое е особеното на особения залог

Залогът е правно действие за обезпечаване вземането на кредитор чрез движима вещ или вземане. В разговорния език самата вещ или вземане се нарича залог. Залогът дава право на обезпечения кредитор да получи парите си преди другите кредитори на длъжника, в случай, че последният не изпълни задължението си и заложената вещ бъде продадена. При обикновения залог заложената вещ се предава на заложния кредитор и той има право да я задържи докато не получи вземането си или да я продаде, ако длъжника изпадне в забава. При особения залог заложната вещ остава в държание на ДЛЪЖНИКА, наричан ЗАЛОГОДАТЕЛ. Залогодателят има право да използва вещта в своята дейност . Залогодателят има право да продаде/замени заложената вещ без съгласието на кредитора. Съгласие на кредитора се изисква само, когато  предмет на сделките на разпореждане са безналични ценни книжа или вещи и права извън кръга на обикновената дейност по занятие на залогодателя, се изисква съгласието на заложния кредитор.

ЗАЛОГОДАТЕЛЯТ трябва да е търговец/ едноличен търговец, търговско дружество или кооперация/. Залогодатели могат да бъдат и следните категории лица : физически лица, занимаващи се със селскостопанска дейност;  занаятчиите, лицата, извършващи услуги с личен труд или упражняващи свободна професия; лицата, извършващи хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитаваните от тях жилища.

 

Особености на заложеното имущество . Освен движими вещи могат да бъдат вземания, безналични ценни книжа ,  дружествени дялове от събирателни и командитни дружества, командитни дружества с акции или дружества с ограничена отговорност; съвкупности от вземания, от машини и съоръжения, от стоки или материали и от безналични ценни книжа; права върху патенти за изобретения и полезни модели, регистрирани марки, промишлени дизайни, топологии на интегрални схеми и сертификати за сортове растения и породи животни; търговски предприятия.

Може да се залага бъдещо имущество, вкл. и бъдеща реколта. Когато заложената вещ бъде преработена или присъединена, залогът следва новата вещ.

 

Залогът се погасява, ако залогодателят продаде заложеното имущество в кръга на обикновената му дейност по занятие.

 

Особеният залог се учредява чрез сключване на договор в писмена форма между залогодателя и заложния кредитор. Вписването на особения залог в  Регистъра на особените залози е задължително .Поредността на особените залози върху едно и също имущество се определя от поредността на вписването им.

 

Обезпечените с особен залог вземания имат статут на привилегировани вземания  по смисъла на чл.136 от ЗЗД и чл. 722 ТЗ.

 

Особеният залог е регламентиран в Закона за особените залози.

Контакти
2018-01-03T18:44:45+00:00