Касовата бележка е доказателство за сключен договор и извършено плащане

Когато изхвърлим или не си получим касовата бележка за закупена стока, ние се лишаваме от доказателство, че сме сключили договор с продавача и че сме платили цената на стоката.

Касовата бележка, известна още с легалното си название фискална касова бележка от фискално устройство /фискален бон/  е :

  • според чл.118, ал.3 от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ хартиен документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства.
  • по смисъла на чл. 118 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ –  частен свидетелстващ /удостоверителен/ документ.

Фискалната касова бележка се издава от продавача на стоката/доставчика на услугата  и се дава на клиента при извършване на плащането. Тя има определено в закона съдържание и одобрен от министъра на финансите образец. Касовата бележка се издава в един екземпляр, а копие от нея  се съхранява на контролна лента на електронен носител. Фискалните касови бележки са и фактури, ако отговарят на изискванията на ЗДДС.

Тъй като касовата бележка съдържа наименованието и адреса за кореспонденция на продавача/доставчика на услугата, наименованието на търговския обект, наименование, количество и стойност на закупените стоки или услуги; обща сума за плащане както и дата и час на издаване тя може да служи като доказателство за факта, че е била търговска сделка. При спор обаче  трябва да бъде доказано кой е купувачът на стоката/ получателят на услугата , тъй като това обстоятелство не се отбелязва върху касовата бележка. Житейската логика казва, че който държи касовата бележка, той е получил стоката, но това може да бъде оспорено и опровергано. Затова най-добре е касовата бележка да се съхранява заедно с фактурата за закупената стока, гаранционната бележка и документи, удостоверяващи предаването на стоката, ако такива са били съставени.

Съдебната практика приема, че фискалната касова бележка служи като доказателство за извършено плащане, в случаите, когато продавачът на стоката/доставчикът на услугата отрича, че е получил продажната цена както и когато купувачът трябва да докаже, че е изпълнил задължението си  да плати цената на закупената стока/услуга.

В изключителни случаи –  при спиране на захранващото напрежение на фискалното устройство, при  извършване на експертиза или ремонт на същото, както и при кражба на касов апарат е допустимо да се издават касови бележки от кочан. Касовата бележка от кочан се издава в два екземпляра, съдържа задължителните за фискалния бон реквизити и подпис на касиера.

При съдебен спор касовата бележка, издадена от касов апарат или от кочан, може да бъде оспорена. Правилото е, че страната която оспорва документа е длъжна да докаже неговата неистинност. При оспорване истинността на частен документ,какъвто е касовата бележка, която не носи подписа на страната, която я оспорва, тежестта за доказване истинността пада върху страната, която я е представила.За доказване истинността на касова бележка са допустими всички доказателствени средства, предвидени в ГПК.

Съвет: Изисквайте касови бележки при покупка на стоки и услуги.
Съхранявайте касовите бележки за по-ценните покупки поне 5 години. Може да потрябват, защото при спор с фактура се доказва предаването на стоката, но не и плащането на цената.

Контакти
2018-01-09T19:12:31+00:00