Какво трябва да направят собствениците на откраднати автомобили за да не плащат данък за превозното средство

Все по-често при мен идват клиенти с актове за установяване на публични общински вземания- данък за  превозно средство. Оказва се, че общините искат от тях данъци и лихви за автомобили ,които са били откраднати. Първият ми въпрос винаги е: прекратихте ли регистрацията на колата в КАТ. Стандартният отговор, който получавам е : не знаех, мислех, че полицията служебно ще отпише от  регистъра откраднатата ми кола и няма да плащам данък за нея , защото съм жертва на престъпление. Тази заблуда коства пари на много хора, чийто коли са били откраднати. Важно е да се знае, че с обявяване пред органите на МВР, че колата е открадната,  не се прекратява нейната регистрация и собственикът не се освобождава от местен данък.

 Не е справедливо да се плаща данък за открадната кола. Законите  дават право на собственика на открадната кола  да не плаща данък за нея , но от него си иска да направи някои неща.

 Представки за прекратяване регистрацията на открадната кола:

1.   Собственикът  да е обявил пред органите на МВР откраднатата кола за издирване.

2.   Издирването на откраднатата кола да е  отразено в Автоматизираната информационна система „Издирвателна дейност“ – Национална Шенгенска информационна система (АИС ИД – НШИС).

Процедура:

1.   Прекратяване на регистрацията на откраднатата кола в Пътна полиция.

Регистрацията на откраднатата кола не се прекратява служебно от МВР. Необходимо е собственикът да подаде заявление в областния отдел на Пътна полиция, в чийто район колата е регистрирана. При подаване на заявлението е необходимо собственикът да се яви в отдел Пътна полиция,  да носи освен личната си карта и свидетелството за регистрация на  автомобила. Заявлението се изготвя от служител на полицията след справка в Националната Шенгенска информационна система. След като регистрацията на откраднатия автомобил бъде прекратена на основание чл.18а, ал.3 от Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадена от МВР, на собственика се издава съответното удостоверение.

 

2.   Не е необходимо да се подава декларация пред общинската данъчна служба за прекратената регистрация на автомобила.

Данните за прекратена регистрацията на автомобилите  от регистъра за пътните превозни средства на МВР до общините се подават ежедневно чрез автоматизирана връзка и ежемесечно –на електронен носител. Автоматизираният обмен на данни между регистъра на МВР и данъчните регистри на общините се извършва от началото на 2015 г. в изпълнение  на чл.54 , ал.2 от Закона за местните данъци и такси. Това се отнася за собственици на автомобили с прекратена регистрация след 01.01.2015 г., които не са длъжни да  носят удостоверение от КАТ и да подават декларация в данъчната служба на общината.

 

3.   На собствениците на откраднати автомобили с прекратена регистрация преди 31.12.2014 година може да  се наложи да поискат от Пътна полиция издаване на удостоверение за прекратена регистрация на автомобила, което трябва да представят в данъчната служба на общината с цел прекратяване на облагането с местен данък за откраднатата кола. Това е така, защото преди 2015 година не съществуваше автоматизиран обмен на данни между регистрите на МВР и данъчната администрация.

От кога се прекратява облагането с местен данък на открадната кола?

Правилото на чл.58, ал.4 от Закона за местните данъци и такси обвързва прекратяването на данъчното облагане с данък върху превозните средства  с прекратяване на регистрацията на откраднатия автомобил. За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. Нормата е в сила от 01.01.2010 г.

Контакти
2018-01-10T12:57:40+00:00