Какво е необходимо да знаем преди да заведем гражданско дело

Съдилищата са длъжни да разгледат и разрешат всяка подадена до тях молба за защита и съдействие на лични и имуществени права. Съдът сам решава дали заведеното дело подлежи на разглеждане от него и не всяка подадена молба бива уважавана.. Затова преди да решим да завеждаме дело, трябва да сме наясно със следните неща:

Този, който подава искова молба до съда е длъжен да упражнява предоставените му от закона процесуални права добросъвестно и съобразно добрите нрави.  За злоупотреба с процесуални права се носи имуществена отговорност

Предметът на делото и обемът на дължимата защита и съдействие се определят от страните.. Съдът не може по своя преценка да се произнася по въпроси, които не са свързани с предмета на спора, нито да присъжда нещо, което страните не са поискали.

Съдебният процес се води само между спорещите страни, по изключение трети лица се допускат за участие в делото и са обвързани със съдебното решение само ако бъдат допуснати от съда при определени в закона обстоятелства.

Всяка спореща страна има право да бъде изслушана от съда, преди да бъде постановен акт, който има значение за нейните права и интереси.

Всяка страна сама посочва фактите, на които основава исканията си, и представят доказателства за тях. Гражданският съд не извършва разпити на страните по делото и не издирва сам доказателства с оглед разкриване истината по спора.

В гражданския процес страните имат равни възможности да упражняват предоставените им  права.

За водене на гражданско дело се дължат държавни такси  Таксите се внасят  по банкова сметка на съда, който ще разглежда делото. Съдът не разглежда молби, които не са придружени с банков документ за внесена държавна такса

В повечето граждански  дела страните дължат разноски- най.често за възнаграждение на вещи лица, по рядко за пътни разходи на свидетели.  Възнагражденията се определят от съдебния състав/съдията и се внасят предварително по сметка на съда. Всяка страна предварително внася в съда разноските по действията, които е поискала. Ако страната остане задължена за разноски, съдът постановява определение за принудителното им събиране.

Желателно е страните да ползват адвокатска защита, тя не е задължителна, но е препоръчителна, тъй като гражданският процес е сложна система от правила, с които непрофесионалист трудно би се справил сам. Освен това участието на адвокат в процеса спестява на страната време и неприятни преживявания.

При определени  в закона случаи  съдът назначава  служебен защитник.

По преценка на съда хората, които нямат достатъчно средства за водене на съдебен процес, могат да бъдат освободени от внасяне на държавна такса.

Гражданите могат да поискат от съда да им осигури безплатна адвокатска защита. Правилата за това се съдържат в глава десета на Гражданския процесуален кодекс. При уважаване на такава молба адвокатът-защитник се определя от съответната адвокатска колегия.

Срокът, в който ще бъде разгледано и решено делото зависи преди всичко от неговата фактическа и доказателствена сложност, както и от натовареността на съответния съд. Когато някой подаде искова молба не бива да очаква ,че ще получи съдебно решение до 2-3 месеца.

Контакти
2018-01-11T17:43:38+00:00