Какво да направя, ако имам влог във фалирала банка, но не съм включен в списъка с гарантирани вложители

Правото на всеки вложител да получи влога си във фалирала банка до гарантирания размер от 196 хил. лева възниква в деня, обявен от Фонда за гарантиране на влоговете в банки/ наричан по –долу Фонда/  за начална дата на плащане на гарантираните вземания. Условието е лицето да е включено в списъка на вложителите, който е изготвен от квесторите на банката и е предаден на Фонда и на банката, извършваща плащанията, наричана обслужващата банка.

 

Всеки вложител има право да получи писмено удостоверение за подлежащата на изплащане сума съгласно изготвения от квесторите списък. Това предвижда чл. 7, ал.2 от Наредба № 23  на БНБ  за условията и реда за изплащане на суми по влогове в банка с отнет лиценз до гарантирания размер. Удостоверенията се издават от квесторите/синдиците на фалиралата банка. Обслужващата банка може да издаде документ, от който да се вижда дали лицето е включено в списъка на гарантираните вложители.

 

Какво може да направи лице, което претендира, че има влог във фалирала банка, но не е включено в списъка на гарантираните вложители ?

 

Процедурата за оспорване списъка на гарантираните вложители е уредена в чл.10, ал.2 от Наредба № 23/1999 г. на БНБ. Тя включва право на възражение пред квесторите/синдиците на фалиралата банка , а при отказ от тяхна страна да го включат в списъка лицето има право да подаде съдебен иск за установяване на гарантираното вземане.

 

Кой има право да подаде възражение срещу списъка на квесторите/синдиците на банката в несъстоятелност ?

 

Право на възражение има лице, което има влог в банка в несъстоятелност по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за гарантиране на влоговете в банки. Под „влог“ се разбират парични средства по банкова сметка независимо от нейния вид, открита на името на едно или повече лица, или кредитни салда, произтичащи от временни положения в резултат на обичайни банкови сделки, които парични средства или кредитни салда банката е длъжна да плати обратно на вложителя съгласно приложимите законови и договорни условия.

 

Вложителят може да оспори:

·        Че не е включен в списъка на квесторите

·        Размера на вземането съгласно списъка на квесторите

 

Ред за подаване на възраженията

1.  До квесторите/ синдиците на банката в несъстоятелност се подава писмено възражение, подкрепено с писмени доказателства/документи/, установяващи правата на вложителя.

2.  Квесторите/синдиците  трябва да се произнесат по възраженията в 7-дневен срок от получаването им.

3.  Квесторите могат да включат лицето в списъка на гарантираните вложители, съответно да коригират размера на вземането, установено в списъка.

4.  Ако уважат възражението, квесторите/синдиците уведомяват Фонда и обслужващата банка, както и лицето, подало възражението.

5.  Ако квесторите/синдиците не уважат възражението, уведомяват за това неговия подател.

 

Крайният срок за подаване на възражения на недоволни от списъка на квесторите  е определен в чл.10, ал.2 от Наредба №23 /1999 г. на БНБ. Той е едногодишен и започва да тече от началната дата на изплащане на гарантираните влогове. След изтичане на този едногодишен срок синдиците нямат право да извършват корекции в списъка на гарантираните вложители.

 

Установяване на гарантираните вземания по съдебен ред

 

Към съдебно установяване на гарантирано вземане за влог във фалирала банка се пристъпва в следните случаи:

1.  Ако квесторите /синдиците са отказали да уважат възражението на вложителя за включването му в списъка на гарантираните вложители или са отказали да коригират размера на гарантираното вземане.

2.  Ако вложителят е пропуснал едногодишния срок, в който е имал възможност да направи възражение пред квесторите.

 

Пред съда ищецът трябва да докаже вземането си/основание и размер/ както и правото си на привилегирован/гарантиран от държавата/ вложител.  За съдебното разглеждане на спора ищецът трябва да внесе държавна такса в размер на 4%  върху претендираната сума както и разноските по делото. Ако искът бъде уважен и съдебното решение влезе в сила, синдиците на банката в несъстоятелност са длъжни на включат лицето в списъка с признатите гарантирани вземания и да уведомят за това Фонда и обслужващата банка.

 

Ако искът  за установяване на привилегировано/гарантирано/ вземане за влог в банка в несъстоятелност не бъде уважен, вложителят има възможност да претендира вземането по общия ред в производството по несъстоятелност.

Контакти
2018-01-03T18:40:27+00:00