Как се прекратява право на ползване

Право на ползване на недвижим имот се учредява с нарочен нотариален акт  или се запазва при прехвърляне  на собственост върху имот /продажба, дарение, договор за издръжка и гледане/ . Най-често хората си запазват пожизнено правото на ползване на имот, който даряват или продават на свои близки роднини.  При последващо прехвърляне на правото на собственост, имотът „върви заедно с ползвателите”. И понеже няма мераклии да придобият  „имот ведно с баба”, възникват въпросът как да се прекрати учреденото право на ползване.

Отказът на ползвателя  е единствената  възможност  учреденото право на ползване да се прекрати преди изтичане на срока ,за който е учредено или преди смъртта на ползвателя, ако е учредено пожизнено.

Отказът от право на ползване се прави в писмена декларация, в която подробно се описва имота съгласно нотариалния акт, с който е учреден. Подписът на декларатора и датата се заверяват при нотариус . Декларацията за отказ от право подлежи на вписване в имотния регистър.Вписването се извършва по разпореждане на съдията по вписванията от службата по вписванията, в чийто район се намира имотът.Консулските представители на България в чужбина нямат правомощия да заверяват  декларации за отказ от вещно право на ползване. Същото важи и за кметовете на населените места, където няма нотариуси или районни съдилища.

Контакти
2018-01-04T19:17:31+00:00