Как се предявява вземане от длъжник в несъстоятелност

Кои са кредиторите на несъстоятелността?

Кредитори на несъстоятелността са всички лица, които имат вземания от търговец, за когото е открито производство по несъстоятелност/чл. 616, ал.1 от Търговския закон. Вземанията не  са  само от търговски сделки, но те може да имат и нетърговски произход/ например заплати, обезщетения за трудова злополука и други обезщетения по Кодекса на труда, дарения/. В производството по несъстоятелност чуждестранните кредитори имат равни права с местните.

 Срок за предявяване на вземанията

 Срокът, в който кредитор може да предяви вземането си е един месец от вписването в търговския регистър на решението за откриване на производство по несъстоятелност/чл.685 ТЗ/

Има и един допълнителен срок /чл. 688, ал.1 ТЗ/, но не е желателно да се осланяме на него.

Как се предявява вземане ?

Законът изисква писмена форма за предявяване на вземането в производство по несъстоятелност. Без значение е как е озаглавен документът, но в него трябва да се съдържат следните данни:

1.        Съдът, до който е адресирано искането;

2.        Номера на съдебното дело /може да се намери в търговския регистър по партидата на търговеца с открито производство по несъстоятелност/

3.        Името /фирмата/ и адреса на кредитора

4.        Описание на вземането с посочване на неговото основание и  размер

5.        Опис на документите, доказващи вземането.

Важно: към заявлението се прилагат копия от документите, удостоверяващи вземането/ фактури, договори, съдебни решения, заповеди за изпълнение, протоколи/

 Къде се предявява вземането ?

Вземането се предявява пред съда по несъстоятелността/ чл. 685, ал.1 ТЗ/. До този съд се адресира  заявлението/молбата/ на кредитора.

Заявлението може да се подаде в регистратурата на съда или да се изпрати по пощата.

  Особеност за лицата, работещи по трудово правоотношение с длъжника

Работниците и служителите в предприятието на търговец в несъстоятелност не са длъжни да предявяват вземанията си за заплати пред съда

Съгласно чл.687, ал.1 ТЗ вземане на работник или служител, произтичащо от трудово или прекратено трудово правоотношение с длъжника до 6 месеца преди вписване на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност в търговския регистър, се вписва служебно от синдика в списъка на приетите вземания.

Няма пречка обаче работниците и служителите да подадат заявление в съда по несъстоятелността и да представят доказателства за дължимите заплати и обезщетения.

 

Последици от подаване на заявление за предявяване на вземането

1.Прекъсва се давността на вземането/чл. 685а ТЗ/.Давността спира да тече, докато трае производството по несъстоятелност. Забележка: това се отнася само за приетите от синдика вземания. Въпросът за давността на вземанията от длъжник в несъстоятелност ще разгледаме в отделна статия.

2.Със заявлението се сезира синдикът да разгледа вземането и ако то е направено в срок и е подкрепено с необходимите документи, той го включва в списъка на приетите вземания

3.След изтичане на двумесечен срок от датата на публикуване в търговския регистър на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност не могат да се предявяват вземания, възникнали до датата на откриване на производството по несъстоятелност.

Последици от не подаване на заявление за предявяване на вземане

Ако вземането не бъде предявено пред съда по несъстоятелността в определения в закона срок, кредиторът губи възможност да претендира за същото в исков процес или заповедно производство.  С други думи не предявените вземания  в производството по несъстоятелност  стават несъбираеми.

Допустимо ли е допълнително предявяване на вземане ?

Ако кредитор пропусне да предяви вземането си в едномесечния срок от датата на публикуване в търговския регистър на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност, има втори шанс/чл.688, ал.1 ТЗ/. Този кредитор има на разположение още един месец да си предяви вземането. Последиците от закъснението ще разгледаме в отделна статия.

Къде може да се види списъкът на приетите и неприети от синдика вземания ?

Синдикът представя за обявяване в търговския регистър списъците незабавно след съставянето им и ги оставя на разположение на кредиторите и на длъжника в канцеларията на съда/чл.689 ТЗ/.

 Кое вземане се счита за прието

 В производството по несъстоятелност за прието се смята вземане, което е включено в одобрения от съда списък на приетите вземания  с изключение на вземане, за чието установяване е предявен иск/ чл.694 ТЗ/.

Дължи ли кредиторът държавна такса при предявяване на вземането.

 Държавна такса за разглеждане на заявление за предявяване на вземане в производство по несъстоятелност НЕ СЕ ДЪЛЖИ.

Разноски/адвокатски хонорар/ за предявяване на вземането в тази  процедура/ глава 43 от ТЗ/ НЕ СЕ ПРИСЪЖДАТ.

 Изисква ли се участие на адвокат при предявяване на вземането

Законът не прави подобно изискване, но адвокатска помощ е необходима с оглед правилното изготвяне на заявлението за предявяване на вземането и неговото доказване. В чл. 685, ал.2 от ТЗ се изисква посочване на съдебен адрес, а това е адрес в района на съда, на който ще се връчват съобщения на кредитора в случай на оспорване на вземането. Ето защо, ако адресът на управление на кредитора не е в района на съда по несъстоятелността , трябва да бъде посочен съдебен адрес и е желателно това да бъде редовно упълномощен адвокат, който при необходимост ще предприеме съответните правни действия.

Забележка: Описаният в статията ред и начин за предявяване на вземания в производство по несъстоятелност не е приложим в банковата несъстоятелност.

Контакти
2018-01-03T18:22:54+00:00