Как се остойностяват разноските, направени от етажен собственик по поддържането и подобряването на общи части в имот етажна собственост?

Без да има решение на общото събрание етажен собственик прави ремонт и обновяване на  обща част на сграда / например стълбище/ , след което претендира от другите етажни собственици всеки да поеме своята част от разноските. По какъв начин  се остойностяват тези разноски ? Когато стане въпрос за пари, най-често възниква спор между етажните собственици. Един такъв спор е достигнал до касационната съдебна инстанция, която се е произнесла със задължително тълкуване по въпроса за приложимия закон относно остойностяването на разноските, направени от етажен собственик по поддържането и подобряването на общи части в имот етажна собственост?/ РЕШЕНИЕ № 228 от  13.12.2016 г. по гр. д. . № 5571/2015 г.., Г. к.., ІІІ  г.о. на  ВКС/ Според върховните съдии в този случай приложение следва да намери правилото чл. 61, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите/ЗЗД/. Тази норма урежда воденето на чужда работа без пълномощие, която работа обаче е и в интерес на лицето, което я извършва/гестор/. Правилото на чл. 61, ал.2 от ЗЗД указва, че лицата, в чийто интерес е предприета работата отговарят до размера на обогатяването им.

В случаите, когато един етажен собственик без решение на общото събрание е направил ремонт на обща част на сградата , винаги трябва да се прави преценка дали ремонтът е бил предприет уместно, т.е.  дали в резултат на работата ще се подобри състоянието на сградата и/или  ще се повиши нейната стойност.

 Когато се касае за подобрения, извършени без да е взето решение от общото събрание, съгласно разпоредбата на чл. 61, ал. 2 ЗЗД гесторът /лицето предприело ремонта/  може да претендира от останалите собственици на обекти в етажната собственост само съответната част от направените разноски до размера на обогатяването и то само ако работата ( извършените СМР) е предприета уместно/ според задължителното тълкуване на върховните съдии/.

 Ако общите части са подобрени против волята на останалите съсобственици, отговорността на последните може да бъде търсена само по правилото  на чл. 59 ЗЗД, а именно който се е обогатил без основание за сметка на другиго, дължи да му върне онова, с което се е обогатил, до размера на обедняването.

В заключение: Етажен собственик, който без съгласието на останалите собственици в сградата уместно  е извършил ремонт и обновление на обща част на сградата може да иска от останалите собственици само действително платените суми за ремонта, от всеки – съобразно идеалните му части в общите части на сградата/ пише ги в нотариалния акт на всеки собственик на обект в сграда- етажна собственост/.

Контакти
2018-01-04T19:57:49+00:00