Имуществена отговорност на наследниците на починал данъчен длъжник

Общото правило на чл. 60, ал.1 от Закона за наследството /ЗН/ е , че  ако приетото наследство е обременено със задължения, то всеки наследник отговаря за задълженията на наследодателя съобразно получения наследствен дял.  Това правило разпределя отговорността между наследниците, но не ограничава нейния размер.  Наследниците отговарят за пълния размер на задълженията на своя наследодател.

 

Отменения Данъчен процесуален кодекс/ ДПК/   съдържа специалното правило за ограничена имуществена отговорност на наследниците за данъчните задължения на техния наследодател. Според чл. 19, ал.2 от ДПК наследниците отговарят за данъчните задължения на наследодателя си до размера на полученото имущество..Пазарната стойност на това имущество, определена към датата на откриване на наследството, т.е датата на смъртта на наследодателя, лимитира дълга на наследниците към хазната. Тази разпоредба съответства на специалното правило на чл. 60, ал.2 от ЗН, според който наследникът, който е приел наследството по опис, отговаря само до размера на полученото наследство. ДПК не съдържа специално изискване наследникът да е получил наследството по опис, затова е достатъчно той да установи какво имущество е получил от своя наследодател и каква е неговата стойност, за да може да ограничи отговорността си за наследените данъчни задължения .

 

Ето защо при определяне  размера на отговорността на наследниците за данъчните задължения на техния законодател важно значение има обстоятелството при действието на кой закон е починал длъжникът. Ако наследодателят е починал по времето, когато е действал ДПК/ отм./ – 01.01.2000 до 31.12. 2005 г. отговорността на наследниците на данъчен длъжник е ограничена, ако длъжникът е починал след 01.01.2006 г., когато влиза в сила новия закон,  наследниците дължат пълния размер на данъчното задължение на своя наследодател. Това е така, защото сега действащият Данъчно-осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/ възприема принципа за пълната имуществена отговорност на наследниците за публични, в т.ч и данъчни задължения на техните наследодатели. Законът не се интересува какво имущество е получил наследникът, той отговаря за пълния размер на наследения дълг. Между наследниците отговорността се разпределя по правилото на чл. 60, ал.1 от ЗН, т.е. всеки наследник дължи плащане на такава част от наследения дълг, каквато съответства на неговия  дял, определен според правилата на чл.5 -12 от ЗН.

 

В чл. 168 т.5  от ДОПК е указано, че  при смърт на физическото лице публичното вземане се погасява след изчерпване на имуществото му, освен ако наследниците или други лица отговарят за публичното задължение.  Наследниците отговарят за тези задължения по общото правило на чл. 60 от Закона за наследството, който разпорежда, че наследниците, които са приели наследството, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават. Наследникът, който е приел наследството по опис, отговаря само до размера на полученото наследство. За да е действителен описът на приетото имущество, трябва да е извършен по правилата на чл. 61-63 от Закона за наследството.

 

   При отказ от наследство , извършен по правилата на чл. 52-56 от Закона за наследството, отказалият се наследник не отговаря за задълженията на наследодателя си, в т.ч. и данъчните. Ако има наследници, които не са се отказали от наследство, техните дялове се уголемяват с дела на отказалия се.

Контакти
2018-01-09T19:52:54+00:00