Форма на договора за наем на жилище

Българското право не изисква специална форма  като условие за валидност на наемния договор. С други думи  може и устно да сключите договор за наем на жилище, достатъчно е да постигнете съгласие за предоставяне ползването на конкретно жилище срещу определена цена. Писмената форма на договора е необходима като доказателство за страните, датата на сключване и неговото съдържание. При съдебен спор  между наемодател и наемател, пред трети лица или пред данъчните органи няма как да докажете с кого, кога и за какво сте се уговорили, ако не разполагате с писмен договор.

Контакти
2018-01-09T17:19:18+00:00