Данък върху таксиметров превоз на пътници

Кой дължи данък върху таксиметровия превоз

Превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози /чл. 61у от Закона за местните данъци и такси/.

За какво се дължи данък върху таксиметровия превоз на пътници

Този данък се дължи само за извършваната от превозвачите или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници. За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с изключение на данъка върху таксиметровия превоз на пътници.

Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници

Общинският съвет определя с наредба годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в граници от 300 лв. до 1000 лв. в срок до 31 октомври на предходната година. Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година до 31 .октомври, данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година.

Деклариране в общината

 Преди получаване на издаденото разрешение от ИА „Автомобилна администрация“ данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за дължимия данък в общината, за територията на която е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

 За всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, се подава нова декларация  в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.

Къде постъпва платеният данък върху таксиметровия превоз на пътници

Данъкът постъпва в приход на съответната община, за територията на която е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Данък за годината на започване или прекратяване на дейността

 Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се дължи само за месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част за  месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Кога се внася данъка

Данъкът за таксиметров превоз на пътници се внася преди получаване на разрешението от ИА „Автомобилна администрация“

 

Как се възстановява надвнесен данък

Надвнесеният данък  в случаите на прекратено разрешително се възстановява  по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Доходът от таксиметров превоз на пътници е необлагаем доход по Закона за данъка върху доходите на физическите лица

Необлагаеми по ЗДДФЛ са доходите от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица – водачи, от името на регистриран превозвач, но за тяхна сметка, ако за автомобила, с който се извършва дейността, е платен данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси. Ако шофьор на такси извършва за своя сметка  таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач не дължи данък върху дохода си, ако за автомобила е платен местен данък върху таксиметровия превоз на пътници.

Едноличните търговци- превозвачи с разрешение на таксиметров превоз на пътници, които се смятат за данъчно задължени лица по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на същия закон. За доходите от други дейности, с изключение на случаите по таксиметровия превоз на пътници, едноличните търговци  се облагат по реда на Закона за данъка върху дохода на физическите лица/ЗДДФЛ/. При определяне на облагаемия доход не се включват доходът, подлежащ на облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси.

 

Задължение за подаване на годишна данъчна декларация

За доходите, подлежащи на облагане данък върху таксиметров превоз на пътници се подава годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ.

Новите разпоредби относно таксиметровите превози на пътници са публикувани в брой 32 от Държавен вестник от 22.04.2016 г. Промените в Закона за местните данъци и такси влизат в сила от 01.01.2017 г., а промените в Закона за автомобилните превози – от 01.04.2016 г.

Контакти
2018-01-11T13:50:22+00:00