Чия собственост е изграденото в повече от учредения обем на право на строеж

Съдилищата в България нееднократно са разглеждали спорове, възникнали от отклонение от учредено право на строеж. Строителят изгражда сграда, в която има повече обекти  от учреденото  право на строеж или застроената площ на някои от обектите е по-голяма от предвидената в плана.. Кому принадлежи построеното в повече – на собственика на земята или на притежателя на правото на строеж. Критерият, според който се решават тези имуществени спорове е дали построеното в повече от учреденото право на строеж може да се обособи като самостоятелен обект  или не.

Собственикът на земята става собственик на построеното в повече от учреденото право на строеж, ако то може да се обособи като самостоятелен обект. Неговото правото на собственост възниква на основание чл. 92 от Закона в собствеността, който гласи, че собственикът на земята е собственик и на постройките и насажденията върху нея, освен ако е установено друго.

Собственикът на сградата/притежателят на правото на строеж/ става собственик на построеното в повече от учреденото му право, ако то не може да се обособи като самостоятелен обект. Неговото право на собственост се основава на чл. 97 и чл.98 от Закона за собствеността, уреждащи присъединяването на чужда вещ към главна вещ. Когато чужда вещ е присъединена като част към главна вещ по такъв начин, че не би могла да се отдели без съществено повреждане на главната вещ, собственикът на тази вещ придобива правото на собственост и върху присъединената част, при задължение да обезщети нейния собственик.

Задължителната съдебна практика, с която съдилищата са длъжни да се съобразят при решаване на спорове кой става собственик на построеното в повече от учреденото право на строеж,   е обективирана в следните решения на Върховния касационен съд : Решение  № 137 от 17.08.2010 г. по гр.д.№ 3954 от 2009 г. на ВКС, ІІ г.о., Решение № 61 от 13.02.2012 г. по гр.д.№ 291 от 2011 г. на ВКС, І г.о., Решение № 778 от 16.11.2010 г. по гр.д.№ 1096 от 2009 г. на ВКС, І  г.о. Решение № 173 от 26.06.2013 по гр.д. № 1271/2013 на ВКС, І г.о.

За да бъде един обект самостоятелен е необходимо той да има самостоятелен вход и определено предназначение. За да бъде квалифициран такъв обект  като жилище , той трябва да отговаря на изискванията на чл. 40, ал.1 от Закона за устройство на територията, а именно всяко жилище трябва да има самостоятелен вход, най-малко едно жилищно помещение, кухня или кухненски бокс и баня-тоалетна, както и складово помещение, което може да бъде в жилището или извън него.

При съдебни спорове дали един обект е самостоятелен или не се преценява с помощта на съдебно-техническа експертиза. Изследват

 се фактическото положение в резултат на извършеното строителство и отклоненията  от  одобрения архитектурен план на сградата.  

Контакти
2018-01-04T19:37:20+00:00