Изтичането на процесуален срок прекратява права

Повечето срокове за страните  в гражданския процес са прекратителни, наричани още преклузивни. Те имат за цел да подтикнат участниците в процеса навреме да осъществят дадените им от закона процесуални права, затова след изтичането на срока правото да се извършват определени действия пред съда се прекратява. „Вратичката в закона ” е, че някои срокове могат

Изтичането на процесуален срок прекратява права 2018-01-12T11:38:40+00:00

Изчисляване на сроковете в гражданския процес

Нормата, която определя как се изчисляват определението от закона или съда срокове е чл.60 от Гражданския процесуален кодекс. Срокът, който се брои на години, изтича в съответния ден на последната година, а ако месецът в последната година няма съответно число, срокът изтича в последния му ден. Едногодишни  са сроковете, в които може да бъде

Изчисляване на сроковете в гражданския процес 2018-01-12T11:38:50+00:00

Продължаване и възобновяване на процесуален срок

Преди да изтече определения от закона или съда срок, може да бъде поискано неговото продължаване при наличие на уважителни причини. Срокът се продължава с определение на съда, постановено по искане на заинтересованата страна в процеса в закрито съдебно заседание/ съдебно заседание, в което страните не се призовават и не участват/. Продълженият срок започва да тече

Продължаване и възобновяване на процесуален срок 2018-01-12T11:39:01+00:00

Съдебни разноски за адвокатско възнаграждение се присъждат само , ако страната е заплатила възнаграждението

Разноските, които страните правят  за  водене на делото са държавни такси и разходи за производството. Разноските за правна защита са разходи за производството и включват възнаграждението за един адвокат - чл. 78, ал. 1 ГПК. Договорът за адвокатска услуга се сключва между клиент и адвокат в писмена форма, която служи за доказването му.  В договора

Съдебни разноски за адвокатско възнаграждение се присъждат само , ако страната е заплатила възнаграждението 2018-01-12T11:39:15+00:00

Намаляване на подлежащо на присъждане адвокатско възнаграждение поради прекомерност

С приемането на действащия ГПК, в сила от 01.05.2007 г. отпадна правомощието на съда служебно да осъществява проверка за прекомерност на разноските за адвокатска защита при постановяване на решението. С чл. 78, ал. 5 ГПК е предвидено, че само страна може да сезира съда с искане за намаление на възнаграждението за адвокатска услуга, дължимо

Намаляване на подлежащо на присъждане адвокатско възнаграждение поради прекомерност 2018-01-12T11:39:29+00:00

Списък на разноските

Общото събрание на гражданска и търговска колегия прие в Тълкувателно решение № 6 от 06.11.2013 г. по тълк. д. № 6/2012 г. че  страната, която е поискала присъждане на разноски, трябва да представи на съда списък на направените от нея разноски най-късно до приключване на последното заседание в съответната инстанция. В противен случай, тя няма

Списък на разноските 2018-01-12T11:39:47+00:00

Съдебна призовка. Кой, кога и как я получава.

Повечето хора се стресират, когато непознат човек позвъни на вратата им и им връчи призовка за съд.Ако Вие сте лицето, по чиято инициатива е образувано делото, т.е Вие сте ищец или жалбоподател, основателно очаквате насрочването на открито съдебно заседание и получавате призовката с облекчение. Ако обаче сте този, срещу когото е образувано делото страхът

Съдебна призовка. Кой, кога и как я получава. 2018-01-12T11:40:04+00:00

Получих призовка за съд. Какво да направя ?

Призовката е официален документ , издаден от съда, който уведомява лицето, до което тя е адресирана за насрочено дело, в което това лице участва като ищец, ответник ,свидетел или вещо лице.Призовката е покана за участие в открито съдебно заседание. Но тя не е обикновена покана, защото  с получаване на призовката за нейния адресат възникват

Получих призовка за съд. Какво да направя ? 2018-01-12T11:40:18+00:00

Безсмислено е да откажете да получите призовка

Някои хора  живеят със заблуждението, че като откажат да получат призовка ще избегнат съдебното дело и неговите последици. Ако някой откаже да получи призовка за съдебно дело, неговият отказ се удостоверява от призовкаря в разписката към призовката и  тя  в цялост се връща по делото. Разпоредбата на чл. 44, ал.1 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ повелява,

Безсмислено е да откажете да получите призовка 2018-01-12T11:40:36+00:00

Имам ли право да откажа да свидетелствам пред съд

Гражданският процесуален кодекс изрично предвижда следните изключения от това правило. Право да откажат да свидетелстват имат само адвокатите и лицата, които се намират в близки роднински отношения със страните. Две групи лица имат право да откажат да бъдат свидетели, но по тяхно желание могат да дадат показания пред съда. Преди да пристъпи към задаване на въпроси

Имам ли право да откажа да свидетелствам пред съд 2018-01-12T11:40:54+00:00