Защита срещу самоволно възвръщане на владението

Самоволно възвръщане на владението   Казус. Спечелихме дело, с което съдът ни призна за собственици на имота и осъди ответниците да ни предадат владението. Снабдихме се с изпълнителен лист и образувахме изпълнително дело. Съдебният изпълнител ни въведе във владение на имота и след това прекрати делото. Впоследствие хората, които осъдихме да ни предадат имота,

Бърз съд по граждански дела

В глава двадесет и пета на Гражданския процесуален кодекс/ГПК/ е уредено така нареченото бързо производство по някои видове граждански дела, които изрично са изброени в чл. 310, ал.1 от ГПК. По бързото производство се разглеждат трудови спорове,  искове за опразване на наети и заети за послужване помещения; искове  за установяване и преустановяване на нарушение на права

Самоволно възвръщане на владението

Казус. Спечелихме дело, с което съдът ни призна за собственици на имота и осъди ответниците да ни предадат владението. Снабдихме се с изпълнителен лист и образувахме изпълнително дело. Съдебният изпълнител ни въведе във владение на имота и след това прекрати делото. Впоследствие хората, които осъдихме да ни предадат имота, отново се настаниха в него. Какво

Трудови спорове, които се разглеждат по бърза съдебна процедура

Под „обратен изпълнителен лист” се разбира изпълнителният лист, който съдът издава на ответника –длъжник срещу ищеца-взискател в случай, че е бил принудително изпълнителен изцяло или частично съдебен акт, който впоследствие е бил отменен. Това право на първоначалния длъжник, чийто дълг е бил отхвърлен с влязло в сила съдебно решение  се основава на общия правен

Заповед за защита от домашно насилие се издава от районния съд

Определение за домашно насилие. Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство/