Размерът на присъжданото юрисконсултско възнаграждение ще се определя съобразно Наредба на Министерския съвет за заплащане на правната помощ

Размерът на присъжданото юрисконсултско възнаграждение  ще се определя съобразно Наредба на Министерския съвет за заплащане на правната помощ, а не както до сега – съобразно Наредбата на Висшия адвокатски съвет за адвокатските възнаграждения. Изменението на чл.78, ал.8 от Гражданския процесуален кодекс е публикувано в брой 8 от 2017 г. на Държавен вестник е вече

Кога и за какво ми е нужен адвокат

Кога да търся съдействие от адвокат ? Преди сключване на сделки с недвижими имоти, договори с дълготрайно действие/наем, изработка, поръчка/ и договори с голяма стойност Преди да дадете или вземете пари в заем Преди да сключите брачен договор Преди да се решите на развод Преди да регистрирате търговско дружество Преди да подадете  молба или

Арбитражното споразумение

Арбитражното споразумение   Арбитражното споразумение  е особен вид договор, чрез  който страните се съгласяват споровете във връзка с действителността, изпълнението или прекратяването на друг  договор или извъндоговорни отношения  да бъдат разрешавани от арбитражен съд.   Арбитражно споразумение може да бъде арбитражна клауза в самия договор или отделно споразумение.   Арбитражното споразумение трябва да бъде

Защита срещу самоволно възвръщане на владението

Самоволно възвръщане на владението   Казус. Спечелихме дело, с което съдът ни призна за собственици на имота и осъди ответниците да ни предадат владението. Снабдихме се с изпълнителен лист и образувахме изпълнително дело. Съдебният изпълнител ни въведе във владение на имота и след това прекрати делото. Впоследствие хората, които осъдихме да ни предадат имота,

Какво е необходимо да знаем преди да заведем гражданско дело

Съдилищата са длъжни да разгледат и разрешат всяка подадена до тях молба за защита и съдействие на лични и имуществени права. Съдът сам решава дали заведеното дело подлежи на разглеждане от него и не всяка подадена молба бива уважавана.. Затова преди да решим да завеждаме дело, трябва да сме наясно със следните неща:Този, който подава

Подаване на искова молба

Исковата молба се завежда в служба „Регистратура” на съда. Във входящия регистър се вписват входящия номер, дата и час на постъпване, описание на постъпилите книжа, подател и направление на книжата. Исковата молба трябва да бъде отпечатана в толкова екземпляра колкото са ответниците плюс един екзепляр за съда и един за ищеца, на който се поставя

Неактуалният адрес в търговския регистър може да е причина за неприсъствено осъждане

Все по-често в съдебната практика се постановяват т.нар. неприсъствени решения по търговски дела. Осъденият търговец разбира, че срещу него е водено дело едва когато съдебен изпълнител му запорира сметките. Нашето проучване показа, че причината за такива неприятни изненади е неактуален адрес на търговеца, вписан в търговския регистър. Търговците посочват различни причини защо не са актуализирали

Призоваване по телефона е допустимо само в изключителни случаи

Връчването по телефон на призовки и съобщения по граждански дела, в т.ч искови, охранителни и изпълнителни , е уредено в чл. 44, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс. Според задължителната практика на Върховния касационен съд /Решение № 407  от 23.12.2011 г. по гр. д. № 1138/2010 г., Г. К., ІV г. о. НА ВКС/ призоваването по

Защо трябва да отговоря на искова молба срещу мен

Да отговоря на исковата молба срещу мен е мое право, а не задължение. Как ще постъпя от мен зависи. Ако отговоря своевременно , мога да ползвам всички възможности на защита в гражданския процес. Ако не отговоря, сам се лишавам от правото си да се защитавам. Отговорът на исковата молба е защитно средство на ответника, от което

Що е то неприсъствено съдебно решение

Неприсъственото съдебно решение, познато в миналото като задочно решение, е средство за възпрепятстване на неоправдано забавяне на съдебния процес. Най-често с такива решения приключват дела по еднотипни и лесно доказуеми искове, напр. дела на мобилни оператори и топлофикационни дружества  срещу техни клиенти за неплатени сметки, трудови дела за плащане на работна заплата, дела на банки