Съсобственост върху имот, придобит по време на брака, заедно с трето лице

Когато по време на брака единият от съпрузите придобие заедно с трето лице недвижим имот чрез възмездна сделка, неговата част става съпружеска имуществена общност. Пример съпругът закупува магазин заедно с трето лице, например неговото дружество с ограничена отговорност. Уговорено е, че купувачите придобиват собствеността върху имоти при квоти ¼ за съпруга и ¾ за фирмата

Съсобственост върху имот, придобит по време на брака, заедно с трето лице 2018-01-04T18:51:26+00:00

Обезщетение за ползване на съсобствен имот от съпруг на съсобственика

Върховният касационен съд е разгледал казус, при който съпруг на съсобственик  е ползвал общия имот и е бил осъден да плати обезщетение на останалите съсобственици. По този казус е създадена  съдебна практика Решение № 381 от 08.07.2010 г. по  гр. д. № 272/2009 г., Г.к., ІV г.о. на  ВКС. Състав на Върховният касационен съд се е произнесъл по следните

Обезщетение за ползване на съсобствен имот от съпруг на съсобственика 2018-01-04T18:57:25+00:00

Ползване на имот от двама ползватели заедно и поотделно

Често се случва настоящи или бивши съпрузи да прехвърлят на свое дете или внук правото на собственост върху имот като заедно и поотделно си запазят правото на ползване върху същия до края на живота си . В такива случаи най-често възникват следните въпроси: може ли единият ползвател да ползва целия имот, може ли единият ползвател

Ползване на имот от двама ползватели заедно и поотделно 2018-01-04T19:04:04+00:00

Издаване и оспорване на констативен нотариален акт

Нотариалното производство, имащо за цел да удостовери правото на собственост върху недвижим имот на лица, които не притежават документ за правото си, е уредено в чл. 587 Гражданския процесуален кодекс /ГПК/. Законът предвижда две хипотези за издаване на нотариален акт по този ред: нотариален акт, удостоверяващ право на собственост въз основа на писмени доказателства

Издаване и оспорване на констативен нотариален акт 2018-01-04T19:09:47+00:00

Как се прекратява право на ползване

Право на ползване на недвижим имот се учредява с нарочен нотариален акт  или се запазва при прехвърляне  на собственост върху имот /продажба, дарение, договор за издръжка и гледане/ . Най-често хората си запазват пожизнено правото на ползване на имот, който даряват или продават на свои близки роднини.  При последващо прехвърляне на правото на собственост, имотът

Как се прекратява право на ползване 2018-01-04T19:17:31+00:00

Прекратяване на право на строеж в частен имот

Правото на строеж , наричано още суперфиция, се учредява с договор във формата на нотариален акт. След като е учредено правото на строеж може да бъде прехвърляно/продадено, дарено/ на трето лице с нов нотариален договор. Съществуват няколко способа за прекратяване на учреденото или прехвърлено право на строеж: влязло в сила решение по гражданско дело. Съдът

Прекратяване на право на строеж в частен имот 2018-01-04T19:21:02+00:00

Право на преминаване през селскостопанска земя

Правото на преминаване през селскостопанска земя е уредено в чл. 36 и чл.37 от Закона за опазване на селскокстопанското имущество. Собственик или ползвател на селскостопанска земя, която няма изход на обществен път, може да поиска от кмета на общината по местонахождението на имота да му разреши право на преминаване през съседните земи. Кметът  възлага на

Право на преминаване през селскостопанска земя 2018-01-04T19:24:30+00:00

Право на преминаване през чужд имот

Правото на собственика на един имот да преминава през съседния имот е познато  от римското право като servitus praediorum/поземлен сервитут/. Любопитно е, че на латински  думата servitus  освен ограничено вещно право/серивтут/  означава и робство. Поземленият сервитут/селски и градски/ е задължавал собственика да търпи през неговия имот да преминава съседа/собственика на съседен имот/. Подобни поземлени сервитути

Право на преминаване през чужд имот 2018-01-04T19:32:21+00:00

Спиране на въвод във владение

Преди да изясним процедурата по спиране на въвод във владение трябва да направим следното важно уточнение.  Може да бъде спрян само въвод във владение на присъден със съдебно решение имот. Необходимо е принудителното производство да бъде образувано за принудително предаване на имот, а не за изпълнение на парични вземания.  Това става в резултат на

Спиране на въвод във владение 2018-01-04T19:35:19+00:00

Чия собственост е изграденото в повече от учредения обем на право на строеж

Съдилищата в България нееднократно са разглеждали спорове, възникнали от отклонение от учредено право на строеж. Строителят изгражда сграда, в която има повече обекти  от учреденото  право на строеж или застроената площ на някои от обектите е по-голяма от предвидената в плана.. Кому принадлежи построеното в повече – на собственика на земята или на притежателя на

Чия собственост е изграденото в повече от учредения обем на право на строеж 2018-01-04T19:37:20+00:00