Собственикът може предсрочно да прекрати правото на ползване

Често срещан случай в практиката е родители и други възходящи да запазят за себе си правото на ползване върху имот, който те продават или даряват на децата си. Друга хипотеза е , когато страните искат да заобиколят забраната за сключване на договор за наем за срок по-дълъг от 10 години и затова учредявят възмездно

Право на ползване на недвижим имот

Правото на ползване включва правото да се използува имота съгласно неговото предназначение и правото да се получават наеми от него. Правото на ползване на недвижим имот се учредява с нотариален акт. Ползвателят не може да отчуждава своето право, т.е  той не може да продава, заменя, дарява учреденото в негова полза право на ползване на имота. Ползвателят е длъжен

Ползване на имот от двама ползватели заедно и поотделно

Често се случва настоящи или бивши съпрузи да прехвърлят на свое дете или внук правото на собственост върху имот като заедно и поотделно си запазят правото на ползване върху същия до края на живота си . В такива случаи най-често възникват следните въпроси: може ли единият ползвател да ползва целия имот, може ли единият ползвател

Как се прекратява право на ползване

Право на ползване на недвижим имот се учредява с нарочен нотариален акт  или се запазва при прехвърляне  на собственост върху имот /продажба, дарение, договор за издръжка и гледане/ . Най-често хората си запазват пожизнено правото на ползване на имот, който даряват или продават на свои близки роднини.  При последващо прехвърляне на правото на собственост, имотът