Необходими документи при покупко-продажба на имот

1.Документ за собственост на недвижимия имот, с който продавачът се легитимира като собственик. Ако продавачът е придобил имота преди по-малко от 5 години, желателно е да се предстаи и  предходния нотариален акт или договор за покупко-продажба. нотариален акт-: нотариален акт за покупко-продажба, нотариален акт за дарение, нотариален акт за замяна, констативен нотариален акт и др. Нотариалният

Издаване и оспорване на констативен нотариален акт

Нотариалното производство, имащо за цел да удостовери правото на собственост върху недвижим имот на лица, които не притежават документ за правото си, е уредено в чл. 587 Гражданския процесуален кодекс /ГПК/. Законът предвижда две хипотези за издаване на нотариален акт по този ред: нотариален акт, удостоверяващ право на собственост въз основа на писмени доказателства -