Защита срещу самоволно възвръщане на владението

Самоволно възвръщане на владението   Казус. Спечелихме дело, с което съдът ни призна за собственици на имота и осъди ответниците да ни предадат владението. Снабдихме се с изпълнителен лист и образувахме изпълнително дело. Съдебният изпълнител ни въведе във владение на имота и след това прекрати делото. Впоследствие хората, които осъдихме да ни предадат имота,

Самоволно възвръщане на владението

Казус. Спечелихме дело, с което съдът ни призна за собственици на имота и осъди ответниците да ни предадат владението. Снабдихме се с изпълнителен лист и образувахме изпълнително дело. Съдебният изпълнител ни въведе във владение на имота и след това прекрати делото. Впоследствие хората, които осъдихме да ни предадат имота, отново се настаниха в него. Какво

Погасяване и заличаване на ипотека

Ипотеката се погасява с плащане на дълга, за чието обезпечение е била учредена. С извършването на публична продан на имота, учредената върху него  ипотека се погасява. С изтичане на 10 години от вписването на ипотеката, тя се погасява, ако преди това не е била подновена. Погасяване на ипотеката означава, че се прекратява правото на ипотекарния кредитор

Собственикът може предсрочно да прекрати правото на ползване

Често срещан случай в практиката е родители и други възходящи да запазят за себе си правото на ползване върху имот, който те продават или даряват на децата си. Друга хипотеза е , когато страните искат да заобиколят забраната за сключване на договор за наем за срок по-дълъг от 10 години и затова учредявят възмездно

Съсобственост

Съсобствеността е правно състояние, при което правото на собственост върху вещта или имота принадлежи общо на две или повече лица, всяко от които има идеална /мислена/ част от собствеността. Съсобствеността е съпритежание на субективното право на собственост, а не съпритежание на обекта на това право/имота/. Най-често съсобствеността възниква при наследяване, но може да е резултат на

Прехвърляне на идеална част от съсобствен недвижим имот

Всеки един от съсобствениците може да се разпорежда с притежаваната от него идеална част от правото на собственост върху общия имот при спазване на предвидените в закона ограичения. Идеалната част може да се прехвърля както на друг съсобственик така и на трето за съсобствеността лице. Сделки, по силата на които се прехвърля идеална част правото на

Придобиване на собственост по давност

Собственост върху имот може да се придобие на законово основание чрез продължително владение на този имот. В правото това е известно като придобиване по давност. Съображенията, поради което е въведена давността  като придобивен способ са продиктувани от  необходимостта юридическият статут на имота  да съответства на дълго продължилото фактическо положение и заради улесняване на доказването на

Сервитути

Сервитутите са вещни права върху чужди недвижими имоти. Сервитутите се разделят на поземлени и лични. При поземления сервитут собственикът на един имот може да въздейства в определени рамки върху  чужд имот за да може да ползва своя имот  При личния сервитут на едно лице се предоставя възможност да въздейства върху чужд имот в определени рамки

Право на ползване на недвижим имот

Правото на ползване включва правото да се използува имота съгласно неговото предназначение и правото да се получават наеми от него. Правото на ползване на недвижим имот се учредява с нотариален акт. Ползвателят не може да отчуждава своето право, т.е  той не може да продава, заменя, дарява учреденото в негова полза право на ползване на имота. Ползвателят е длъжен

Всеки собственик може да извърши необходим ремонт на общи части на сградата

Всеки собственик може да извърши със собствени средства, материали и/или труд необходим ремонт на общи части на сградата без решение на общото събрание. Разходите за извършване на ремонта, направени от собственик за негова сметка, с решение на общото събрание се възстановяват или се прихващат от дължимите от него вноски  в фонд „ Ремонт и обновяване”