Купувачът на автомобил със застраховка „Каско“ има право на застрахователно обезщетение дори да не е уведомил застрахователя за променената собственост на колата.

В чл.212 от Кодекса за застраховането/КЗ/ е възприет принципът, че имуществената застраховка следва застрахованото имущество, ако то бъде прехвърлено, и приобретателят на имуществото встъпва в правата и задълженията на застрахования  без да е необходимо съгласието на застрахователя. От това правило са допустими изключения, но само ако те са предварително уговорени в застрахователната полица или

Купувачът на автомобил със застраховка „Каско“ има право на застрахователно обезщетение дори да не е уведомил застрахователя за променената собственост на колата. 2018-01-03T18:46:47+00:00

Невалиден запис на заповед

Записът на заповед е ценна книга по смисъла на чл. 560 от Гражданския процесуален кодекс, която материализира правото да бъде получена обозначената в него сума. Неспазването на изискването на чл. 535 от Търговския закон за форма и съдържание на записа на заповед води до неговата невалидност. Документ, който не съдържа някои от реквизитите, посочени

Невалиден запис на заповед 2018-01-03T18:49:11+00:00

Как и кога се предявява запис на заповед

Чрез записа на заповед издателят обещава да плати на поемателя обозначената в документа парична сума. Плащането може да бъде уговорено по четири  начина:1.   На посочена в записа на заповед дата, която е падеж на вземането.2.   При предявяване на записа за плащане на издателя3.   В определен срок след предявяване на записа на издателя4. .

Как и кога се предявява запис на заповед 2018-01-03T18:51:31+00:00

Просрочен падеж на запис на заповед

Записът на заповед е ценна книга, удостоверяваща безусловно обещание да се плати означената в нея парична сума. Датата, на която трябва да се плати сумата може да бъде уговорена в самия запис на заповед или да бъде определена чрез срок след предявяване на записа на издателя му. И в двата случая вземането, удостоверено в

Просрочен падеж на запис на заповед 2018-01-03T18:52:34+00:00

Поръчител на запис на заповед

Поръчителят лично  обезпечава  плащането на запис на заповед. Тази възможност е уредена в чл. 483-484 на Търговския закон. В правната теория и в кръстословиците този вид /менителнично/ поръчителство е познат като авал,  Менителничният поръчител се нарича авалист. По-долу в текста ще срещнете и други непознати думи или изрази: издател на запис на заповед, поемател, хонорат,

Поръчител на запис на заповед 2018-01-03T18:53:16+00:00

Действията на лице без представителна власт обвързват търговеца, ако той не се противопостави веднага след узнаването им

Лицата, които имат право да представляват търговеца, включително да сключват сделки от негово име ,  са :1.    Управителят/ изпълнителният директор на търговското дружество2.    Прокуристът3.    търговският пълномощник в рамките на пълномощното Лицата, изброени по-горе имат право да сключват договори и да поемат задължения от името на дружеството.  Прокуристът и търговският пълномощник притежават представителна власт

Действията на лице без представителна власт обвързват търговеца, ако той не се противопостави веднага след узнаването им 2018-01-03T18:54:07+00:00

Обезсилване на запис на заповед

Записът на заповед е ценна книга с определно в Тръговския закон задължително съдържание, която се съставя в един екземпляр. Записът на заповед  е безусловно обещание на неговия издател да плати на падежа на заповедта на друго лице, наречено поемател, определена парична сума. Ако документът, материализиращ обещанието на издателя на записа на заповед да плати на поемателя

Обезсилване на запис на заповед 2018-01-03T18:56:03+00:00

Като взимате кредит четете общите условия на банката

Масово хората не обръщат внимание на общите условия на банката, от която вземат кредит. После следват оплаквания, че не си знаели правата и задълженията.А именно в общите условия банката е описала всичко необходимо, което клиентът трябва да знае. В индивидуалния договор се записва  само срока на договора, размерите на кредита и на лихвата, както и

Като взимате кредит четете общите условия на банката 2018-01-03T18:56:43+00:00