Търговско право на задържане

Има случаи , когато законът признава правото дадено задължение да не бъде изпълнено. Правото на задържане е призната от закона възможност  длъжник да откаже изпълнение на  изискуемо задължение  като обезпечение на свое вземане от кредитора. Това право се упражнява чрез възражение за отлагане на изпълнението до едновременното насрещно изпълнение от двете страни по сделката. Търговец може

Фактурата като доказателство за извършена продажба на стоки

При спорове относно продажба на стоки  най-често използваното доказателство е фактурата. По смисъла на чл.  180 от Гражданския процесуален кодекс тя е частен документ. Определението, което дава законът за частните документи е, че  документи, подписани от лицата, които са ги издали, съставляват доказателство, че изявленията, които се съдържат в тях, са направени от тези лица.

Срок за разплащане между търговци

Новата разпоредба на чл. 303а от Търговския закон, в сила от началото на м.март 2013 г. определя срок за разплащане между търговци и лимитира максималния срок, в който може да се отложи плащане по търговска сделка. Ако не е уговорен срок за плащане, паричното задължение трябва да бъде изпълнено в 14-дневен срок от получаване на фактура

Обезщетение при неплащане по търговска сделка

Със Закона за изменение и допълнение на Търговския закон, публикуван в бр.20 на Държавен вестник от 2013 г. са въведени изискванията на Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки (ОВ, L 48/1 от 23 февруари 2011 г.). Новият чл. 309а от

Не е забранено едно и също лице като управител на две различни търговски дружества да сключва сделки между тях

Вторият въпрос, по който съдиите от гражданската и търговската колегии на Върховния касационен съд са се произнесли в Тълкувателно решение № 3 от 15.11.2013 г. по т. д. № 3/2013 г., ОСГТК  на ВКС е за  за приложението на общите правила на чл. 38, ал. 1 Закона за задълженията и договорите при договаряне сам със

Задължението на поръчителя на запис на заповед става изискуемо, когато записът бъде предявен на неговия издател

Поръчителят на записа на заповед/авалист/ е солидарно отговорен за паричното задължение заедно с издателя на записа/ чл.485, ал.1 от Търговския закон/ . Изискуемостта на задължението по запис с падеж”на предявяване” зависи от това, дали и кога записът редовно е предявен на неговия издател. Ако задължението не бъде платено при предявяване на записа, кредиторът може да

Запис на заповед може да бъде предявен по пощата, но трябва да бъде получен лично от издателя

За да бъде изискуемо парично задължение, за което е издаден запис на заповед с падеж „на предявяване”, същият трябва да бъде връчен лично на неговия  издател. Това получаване трябва да бъде  надлежно удостоверено, защото то е една от предпоставките за издаване на заповед за плащане и изпълнителен лист по реда на чл. 418 от ГПК.

Как се установява размерът на гарантираните от държавата влогове при фалит на банка

Правилата, по които се определя размера на гарантираните от държавата влогове се съдържат в чл.6 от Закона за гарантиране на влоговете в банките. 1. Гарантирана от държавата е сумата от всички влогове, които едно лице е открило в банка, за която е открито производство по несъстоятелност. В тази сума  освен главницата на влоговете се включват и

Кои лица са гарантирани вложители, ако банката фалира

Законът за гарантиране на влоговете в банки създава привилегия за лица, които притежават влогове  до определен размер в банка, чийто лиценз за банкова дейност е отнет. Привилегията се изразява в изплащане на дължимите суми на вложителя от специален държавен фонд вместо от неплатежоспособната банка.  Тази привилегия не може да се тълкува разширително поради нейната специфика,

Какво да направя, ако имам влог във фалирала банка, но не съм включен в списъка с гарантирани вложители

Правото на всеки вложител да получи влога си във фалирала банка до гарантирания размер от 196 хил. лева възниква в деня, обявен от Фонда за гарантиране на влоговете в банки/ наричан по –долу Фонда/  за начална дата на плащане на гарантираните вземания. Условието е лицето да е включено в списъка на вложителите, който е изготвен