Отказ за вписване в Търговския регистър

Длъжностното лице по регистрацията постановява мотивиран отказ, когато не е налице някое от предвидените в чл. 21 на Закона за търговския регистър /ЗТР/  изисквания, а именно: заявлението за исканото вписване, заличаване или обявяване да е подадено при спазване на предвидените за това форма; заявеното обстоятелство да подлежи на вписване и не е вписано или

Ново заявление след отказ за вписване в търговския регистър

При отказ за извършване на исканото вписване, заличаване или обявяване заявителят може да подаде ново заявление за вписване, съответно заличаване, на същото обстоятелство или за обявяване на същия акт. Новото заявление се разглежда по реда на постъпването му и за него се дължи нова държавна такса.  При подаване на новото заявление заявителят може да се ползва

Обжалване на отказ за вписване в търговския регистър

Отказът на длъжностното лице по регистрацията да извърши вписване, заличаване на вписването или обявяване на представения акт  подлежи на обжалване пред окръжния съд по седалището на търговеца в 7-дневен срок от връчването му. Обикновено този срок започва да тече  от датата, на която е получен отказа с препоръчано писмо с обратна разписка.  Ако заявителят е

Служебна регистрация на непререгистрирани търговски дружества и кооперации

Търговските дружества и кооперации, за които не е поискана пререгистрация в търговския регистър до 31.12.2011 г. подлежат на служебна пререгистрация и обявяване в ликвидация. Заявления за пререгистрация и обявяване в ликвидация на  непререгистрирани търговски дружества и кооперации ще се приемат в окръжните съдилища след публикуване на списъците с непререгистрирани търговци на сайта на търговския регистър. Законовият

Несъстоятелност на непререгистриран търговец

С промени в Закона за турговския регистър, публикувани в Държавен вестник брой 25 от 2012 г., в сила от 31март 2012 г. се облекчи реда за служебна пререгистрация на търговски дружества и кооперации с прекратена дейност, които са изпаднали в неплатежоспособност и/или свръхзадълженост. Законните представители на търговски дружества и кооперации с прекратена дейност от 1 януари

Отстраняване на грешки и непълноти в Търговския регистър

Грешки и непълноти при вписване на обстоятелства в търговския регистър могат да бъдат допуснати както от длъжностните лица на Агенция по вписванията, така и от самите заявители. Грешка е вписването по партидата на търговеца на цифри, букви или цели думи, различни от съдържащите се в заявлението. Непълнота е не отразяване по партидата на думи и

Указания на длъжностното лице по регистрацията

Длъжностното лице е длъжно да даде писмени указания за отстраняване на нередовност на заявлението при две хипотези1.Когато към заявлението на търговеца за вписване, заличаване или обявяване не са приложени всички документи, които се изискват по закон/ Търговския закон и Закона за търговския регистър/2. Когато не е платена дължимата държавна такса.Указанията се оповестяват по електронната партида