Свикване на общо събрание на съдружниците

Право и задължение на  управителя на ООД е да свика общо събрание на съдружниците /ОСС/ най-малко веднъж годишно. Случаите, в които управителят е длъжен да свика събранието са посочени в ал.  3 на чл. 138 от Търговския закон. Обикновено те са описани и в дружествените договори. Ако управителят не свика общо събрание, съдружниците имат право да

Ликвидация на непререгистрирани търговски дружества

Търговските дружества и кооперации, които не са пререгистрирани до 31.12.2011 г. подлежат на служебна пререгистрация и ликвидация. Ликвидационното производство е регламентирано със специалните норми на § 5б от преходните и заключителни разпоредби на Закона за търговския регистър. То започва със заявление за пререгистрация и лквидация  на търговско дружество. Този актсе характеризира със следните особености:- заявител

Как се определя стойността на дружествения дял при прекратяване на членството на съдружник в ООД

При прекратяване на членството на съдружник в дружество с ограничена отговорност при някоя от следните хипотези- при смърт на съдружник, при изключването му от общото събрание на съдружниците, при прекратяване с ликвидация или обявяване в несъстоятелност на съдружник-юридическо лице, като и при напускане на съдружник с предизвестие, се налага уреждане на  имуществените последици от прекратяването.

Управителят на ООД може да продаде недвижим имот на дружеството без решение на съдружниците

По въпроса може ли управителят на ООД да се разпореди с недвижим имот на дружеството без решение на съдружниците през последните петнадесет години се  формира противоречива съдебна практика. Едни съдебни състави приемаха, че разпоредителната сделка е действителна без наличието на решение на съдружниците за продажба на имота, други съдии приемаха обратното. Това наложи уеднаквяване на

Не е забранено едно и също лице като управител на две различни търговски дружества да сключва сделки между тях

Вторият въпрос, по който съдиите от гражданската и търговската колегии на Върховния касационен съд са се произнесли в Тълкувателно решение № 3 от 15.11.2013 г. по т. д. № 3/2013 г., ОСГТК  на ВКС е за  за приложението на общите правила на чл. 38, ал. 1 Закона за задълженията и договорите при договаряне сам със

Откраднати и унищожени акции и временни удостоверения се обезсилват от съда

Ако акционер изгуби акциии, може да поиска от съда да издаде решение за обезсилване на ценната книга , което замества акцията като подробно възпроизвежда съдържанието й и в този смисъл легитимира молителя с упражняването на правата по нея. В глава петдесет и трета на Гражданския процесуален кодекс/ГПК/ е предвидена специална процедура за обеззилване на ценни

Какво да направя, ако имам влог във фалирала банка, но не съм включен в списъка с гарантирани вложители

Правото на всеки вложител да получи влога си във фалирала банка до гарантирания размер от 196 хил. лева възниква в деня, обявен от Фонда за гарантиране на влоговете в банки/ наричан по –долу Фонда/  за начална дата на плащане на гарантираните вземания. Условието е лицето да е включено в списъка на вложителите, който е изготвен

Нотариална заверка на протокол на общо събрание на съдружници в ООД

Нотариус ще заверява подписите и съдържанието на протоколните решения на общото събрание на съдружниците в ООД за   приемане  и изключване на съдружници, за даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член; за  намаляване и увеличаване на капитала; за  избор на  управител и за  придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права