Как се предявява вземане от длъжник в несъстоятелност

Кои са кредиторите на несъстоятелността?Кредитори на несъстоятелността са всички лица, които имат вземания от търговец, за когото е открито производство по несъстоятелност/чл. 616, ал.1 от Търговския закон. Вземанията не  са  само от търговски сделки, но те може да имат и нетърговски произход/ например заплати, обезщетения за трудова злополука и други обезщетения по Кодекса на труда,

Ако длъжникът Ви е съдружник в събирателно дружество в несъстоятелност, трябва да предявите вземанията си към него пред съда в процедурата по несъстоятелност на дружеството. В противен случай губите парите си.

Пример: A e дал заем на Б, който не е върнат. Б е съдружник в събирателно дружество „ООО“, за което е открита процедура по несъстоятелност. Кредиторите на дружеството и кредиторите на съдружниците имат  едномесечен срок от вписване в търговския регистър на решението за откриване на производство по несъстоятелност  да предявят пред съда вземанията си /

Отказ за вписване в Търговския регистър

Длъжностното лице по регистрацията постановява мотивиран отказ, когато не е налице някое от предвидените в чл. 21 на Закона за търговския регистър /ЗТР/  изисквания, а именно: заявлението за исканото вписване, заличаване или обявяване да е подадено при спазване на предвидените за това форма; заявеното обстоятелство да подлежи на вписване и не е вписано или

Ново заявление след отказ за вписване в търговския регистър

При отказ за извършване на исканото вписване, заличаване или обявяване заявителят може да подаде ново заявление за вписване, съответно заличаване, на същото обстоятелство или за обявяване на същия акт. Новото заявление се разглежда по реда на постъпването му и за него се дължи нова държавна такса.  При подаване на новото заявление заявителят може да се ползва

Обжалване на отказ за вписване в търговския регистър

Отказът на длъжностното лице по регистрацията да извърши вписване, заличаване на вписването или обявяване на представения акт  подлежи на обжалване пред окръжния съд по седалището на търговеца в 7-дневен срок от връчването му. Обикновено този срок започва да тече  от датата, на която е получен отказа с препоръчано писмо с обратна разписка.  Ако заявителят е

Свикване на общо събрание на съдружниците

Право и задължение на  управителя на ООД е да свика общо събрание на съдружниците /ОСС/ най-малко веднъж годишно. Случаите, в които управителят е длъжен да свика събранието са посочени в ал.  3 на чл. 138 от Търговския закон. Обикновено те са описани и в дружествените договори. Ако управителят не свика общо събрание, съдружниците имат право да

Търговско право на задържане

Има случаи , когато законът признава правото дадено задължение да не бъде изпълнено. Правото на задържане е призната от закона възможност  длъжник да откаже изпълнение на  изискуемо задължение  като обезпечение на свое вземане от кредитора. Това право се упражнява чрез възражение за отлагане на изпълнението до едновременното насрещно изпълнение от двете страни по сделката. Търговец може

Ликвидация на непререгистрирани търговски дружества

Търговските дружества и кооперации, които не са пререгистрирани до 31.12.2011 г. подлежат на служебна пререгистрация и ликвидация. Ликвидационното производство е регламентирано със специалните норми на § 5б от преходните и заключителни разпоредби на Закона за търговския регистър. То започва със заявление за пререгистрация и лквидация  на търговско дружество. Този актсе характеризира със следните особености:- заявител

Служебна регистрация на непререгистрирани търговски дружества и кооперации

Търговските дружества и кооперации, за които не е поискана пререгистрация в търговския регистър до 31.12.2011 г. подлежат на служебна пререгистрация и обявяване в ликвидация. Заявления за пререгистрация и обявяване в ликвидация на  непререгистрирани търговски дружества и кооперации ще се приемат в окръжните съдилища след публикуване на списъците с непререгистрирани търговци на сайта на търговския регистър. Законовият

Несъстоятелност на непререгистриран търговец

С промени в Закона за турговския регистър, публикувани в Държавен вестник брой 25 от 2012 г., в сила от 31март 2012 г. се облекчи реда за служебна пререгистрация на търговски дружества и кооперации с прекратена дейност, които са изпаднали в неплатежоспособност и/или свръхзадълженост. Законните представители на търговски дружества и кооперации с прекратена дейност от 1 януари