Връчване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК на търговец

На длъжник-търговец / едноличен търговец, търговско дружество, кооперация/ заповедта за изпълнеие се връчва по реда на глава шеста, раздел първи ”Съобщения”. от Гражданскопроцесуалния кодекс. Министърът на правосъдието е одобрил специална бланка-образец „Съобщение за връчване на заповед за изпълнение по реда на чл.411 ГПК”. Съобщението се изготвя от  съдебния деловодител и се връчва от връчителя

Заповед за изпълнение

Заповедното производство е новост в съвременните български условия. То е въведено с Гражданския процесуален кодекс, в сила от 01.023.2008 г. Заповедното производство скъсява пътя за осъждане на неизправни длъжници и спестява време и разходи на кредиторите.Правата на длъжниците са защитени като им се дава възможност да възразят срещу неоснователни претенции на кредиторите като ги

Заповед за изпълнение срещу починал длъжник

Все по-често се сблъскваме с проблема за издадена заповед за плащане срещу починал длъжник. Това са както заповеди по чл. 410 ГПК, издадени в полза на доставчици на обществени услуги – енергоразпределителни и топлофикационни дружества, В и К, така и заповеди за незабавно плащане по чл. 417 ГПК , издадени в полза на банки срещу