Права на съпруга недлъжник при принудително изпълнение върху обща вещ

Изпълнение на вземане срещу един от съпрузите може да бъде насочено върху вещ, която е съпружеска общност. В такъв случай Гражданският процесуален кодекс дава следните права на съпруга недлъжник: 1.Съпругът недлъжник може да посочи имущество на съпруга длъжник, върху което да се насочи изпълнението. Това може да бъде лично имущество по смисъла на чл.

Публична продан на семейно жилище заради дълг на единия съпруг

Жилище, придобито в режим на съпружеска имуществена общност може да бъде изложено на публична продан заради дълг на единия от съпрузите.  В този случай имотът се описва изцяло, но се продава само ½ идеална част от него, а съпружеската имуществена общност се прекратява по силата на чл.27, ал.4 от Семейния кодекс. Купувачът на ½

Длъжникът остава в имота докато бъде извършена публичната продан

След като недвижимият имот бъде описан от съдебния изпълнител той се предава за пазене на длъжника. Той остава във владение на имота до извършване на публичната продан. Длъжникът или негов упълномощен представител получава имота по описа и е длъжен да го предаде  в същото състояние, в което го е приел. Длъжникът  трябва да осигури

Съдебният изпълнител е длъжен да провери собствеността на възбранения имот едва при извършване на опис преди публичната продан

До касация е допуснато решение на Софийски градски съд  на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК / от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото/по приложението на чл. 449, ал. 2 ГПК . Въпросът, по който ВКС е дал задължително тълкуване е следва ли съдебният изпълнител да