Длъжникът може да обжалва само определени в закона действия на съдебния изпълнител

Длъжникът има ограничена възможност да подава жалби срещу действията на съдебния изпълнител. Правата му са регламентирани в чл. 435, ал. 2 от Гражданскопроцесуалния кодекс. Ако жалбата не се основава на някое от изрично изброените в закона действия, съдът няма да допусне нейното разглеждане по същество.   Длъжникът може да обжалва  само следните действия  на

Какво трябва да знае длъжникът, когато обжалва действия на съдебен изпълнител

Длъжникът може да обжалва само описаните в чл. 435, ал.2 от Гражданския процесуален кодекс актове и действия: 1. постановлението за глоба; 2. насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо; 3. отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението; 4. отказа на съдебния

Обжалване на изпълнителни действия върху несеквестируемо имущество

Принудителното изпълнение се насочва върху отделен имуществен обект с налагането на запор върху движима вещ или банкова сметка или възбрана върху . Запорът и възбраната, като изпълнителни действия не подлежат на обжалване. На обжалване подлежи насочването на изпълнението върху несеквестируемо имущество. В жалбата длъжникът се позовава на несеквестируемост (пълна или частична) на запорирано или