Възражение на длъжника за несъразмерност на обезпечителните мерки по изпълнително дело

1.   Няколко въвеждащи уточнения във връзка с обезпечителните мерки, предвидени в Гражданския процесуален кодекс/ГПК/ Обезпечителните мерки са правни действия, чрез които се извършва обезпечението на иск / пред съда/  или на присъдено вземане /с изпълнителен лист/. Видовете обезпечителни мерки са регламентирани  в чл.397, ал.1 ГПК - налагане на възбрана върху недвижим имот;  запор на движими

Възражение на длъжника за несъразмерност на обезпечителните мерки по изпълнително дело 2018-02-14T15:53:19+00:00

Има ли действие запорът върху банкови сметки, по които няма наличност или тя е недостатъчна?

Запорът върху банкова сметка  на длъжника съставлява разпореждане на съдебния изпълнител, с което  определено вземане на длъжника от банката  се предназначава за принудително удовлетворяване на взискателя, като се забранява на длъжника да се разпорежда с парите по сметката , а на банката като трето задължено лице – да плаща на длъжника. Запорът върху вземане по

Има ли действие запорът върху банкови сметки, по които няма наличност или тя е недостатъчна? 2018-01-05T15:41:04+00:00

Разпростира ли действието си запорът върху последващи постъпления в банковата сметка ?

Запорът върху банкова сметка  на длъжника съставлява разпореждане на съдебния изпълнител, с което  определено вземане на длъжника от банката  се предназначава за принудително удовлетворяване на взискателя, като се забранява на длъжника да се разпорежда с парите по сметката , а на банката като трето задължено лице – да плаща на длъжника.  Запорът върху вземане по

Разпростира ли действието си запорът върху последващи постъпления в банковата сметка ? 2018-01-05T15:38:26+00:00

От кой момент и до кога действа запорът на разплащателна сметка в банка?

Запорът върху банкова сметка на длъжника съставлява разпореждане на съдебния изпълнител, с което: – определено вземане на длъжника от банката се предназначава за принудително удовлетворяване на взискателя, като – се забранява на длъжника да се разпорежда с вземането, а на банката като трето задължено лице – да плаща на длъжника. Запорът върху вземане по банкова

От кой момент и до кога действа запорът на разплащателна сметка в банка? 2018-01-05T14:31:30+00:00

Обявяване на публична продан на недвижим имот

1.Срок за изготвяне на обявлението. Една седмица след описан на недвижимия имот  съдебният изпълнител е длъжен  да изготви обявление за проданта.  2. Съдържание на обявлението В  обявлението за проданта  задължително се посочва: ·       собственика на имота; ·       описание на имота; ·        ипотекиран ли е имота, има ли установени към момента на възбраната ограничени вещни права

Обявяване на публична продан на недвижим имот 2017-12-14T15:31:27+00:00

Наддавателни предложения при публична продан на недвижим имот

1.Наддавачи  Наддавачи в публична продан на недвижим имот могат да бъдат пълнолетни физически лица  и юридически лица с изключение на длъжника, неговият законен представител/ родители на непълнолетните лица и управители на юридическите лица/, длъжностните лица от канцеларията на районния съд, в чийто район се провежда публичната продан,  служителите на съдебния изпълнител, който провежда публичната продан.

Наддавателни предложения при публична продан на недвижим имот 2017-12-14T15:21:30+00:00

Връчване на покана за доброволно изпълнение на длъжник-физическо лице

Редовното връчване на поканата за доброволно изпълнение е условие за редовност на гражданския изпълнителен процес. Поканите за доброволно изпълнение и съобщенията по изпълнителните дела на частните съдебни изпълнители  се връчват  от служител в кантората на ЧСИ, определен да връчва призовки, съобщения и съдебни книжа по реда на чл.37-58 от Гражданския процесуален кодекс. Поканите за доброволно

Връчване на покана за доброволно изпълнение на длъжник-физическо лице 2017-12-14T11:24:45+00:00

Заплатата и пенсията са частично секвестируеми

Секвестируем е този доход на длъжника, върху който може да бъде наложен запор и да бъде принудително отнет в полза на кредитора. В законите, които регламентират принудителното изпълнение – Гражданския процесуален кодекс  и Данъчно –осигурителния процесуален кодекс  е определен праг на секвестируемостта на доходите на длъжника. Това е т.нар несеквестируем доход. Този регламент представлява

Заплатата и пенсията са частично секвестируеми 2017-12-14T10:15:55+00:00

Получих заповед за изпълнение, какво да правя

Получаването на заповед за изпълнение е неприятно преживяване, което стресира дори и този, който знае, че дължи пари и кредиторът му ще си ги поиска. Най -често хората се стъписват, започват да ровят из Интернет, да питат разни патили познати и така губят няколко ценни дни, а времето тече в техен ущърб. След  като е получил съдебната

Получих заповед за изпълнение, какво да правя 2017-12-13T17:37:30+00:00

Връчване на заповед за изпълнение на търговец

На длъжник-търговец / едноличен търговец, търговско дружество, кооперация/ заповедта за изпълнеие се връчва по реда на глава шеста, раздел първи ”Съобщения”. от Гражданскопроцесуалния кодекс. Министърът на правосъдието е одобрил специална бланка-образец „Съобщение за връчване на заповед за изпълнение по реда на чл.411 ГПК”. Съобщението се изготвя от  съдебния деловодител и се връчва от връчителя

Връчване на заповед за изпълнение на търговец 2017-12-13T17:36:14+00:00