Обявяване на публична продан на недвижим имот

1.Срок за изготвяне на обявлението. Една седмица след описан на недвижимия имот  съдебният изпълнител е длъжен  да изготви обявление за проданта.  2. Съдържание на обявлението В  обявлението за проданта  задължително се посочва: ·       собственика на имота; ·       описание на имота; ·        ипотекиран ли е имота, има ли установени към момента на възбраната ограничени вещни права

Наддавателни предложения при публична продан на недвижим имот

1.Наддавачи  Наддавачи в публична продан на недвижим имот могат да бъдат пълнолетни физически лица  и юридически лица с изключение на длъжника, неговият законен представител/ родители на непълнолетните лица и управители на юридическите лица/, длъжностните лица от канцеларията на районния съд, в чийто район се провежда публичната продан,  служителите на съдебния изпълнител, който провежда публичната продан.

Връчване на покана за доброволно изпълнение на длъжник-физическо лице

Редовното връчване на поканата за доброволно изпълнение е условие за редовност на гражданския изпълнителен процес. Поканите за доброволно изпълнение и съобщенията по изпълнителните дела на частните съдебни изпълнители  се връчват  от служител в кантората на ЧСИ, определен да връчва призовки, съобщения и съдебни книжа по реда на чл.37-58 от Гражданския процесуален кодекс. Поканите за доброволно

Заплатата и пенсията са частично секвестируеми

Секвестируем е този доход на длъжника, върху който може да бъде наложен запор и да бъде принудително отнет в полза на кредитора. В законите, които регламентират принудителното изпълнение – Гражданския процесуален кодекс  и Данъчно –осигурителния процесуален кодекс  е определен праг на секвестируемостта на доходите на длъжника. Това е т.нар несеквестируем доход. Този регламент представлява

Получих заповед за изпълнение, какво да правя

Получаването на заповед за изпълнение е неприятно преживяване, което стресира дори и този, който знае, че дължи пари и кредиторът му ще си ги поиска. Най -често хората се стъписват, започват да ровят из Интернет, да питат разни патили познати и така губят няколко ценни дни, а времето тече в техен ущърб. След  като е получил съдебната

Връчване на заповед за изпълнение на търговец

На длъжник-търговец / едноличен търговец, търговско дружество, кооперация/ заповедта за изпълнеие се връчва по реда на глава шеста, раздел първи ”Съобщения”. от Гражданскопроцесуалния кодекс. Министърът на правосъдието е одобрил специална бланка-образец „Съобщение за връчване на заповед за изпълнение по реда на чл.411 ГПК”. Съобщението се изготвя от  съдебния деловодител и се връчва от връчителя

Заповед за изпълнение

Заповедното производство е новост в съвременните български условия. То е въведено с Гражданския процесуален кодекс, в сила от 01.023.2008 г. Заповедното производство скъсява пътя за осъждане на неизправни длъжници и спестява време и разходи на кредиторите.Правата на длъжниците са защитени като им се дава възможност да възразят срещу неоснователни претенции на кредиторите като ги

Европейска заповед за плащане. Кой може да поиска издаването й?

Европейската заповед за плащане  е  уредена с Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета  и представлява изпълнително основание съгласно чл.627 от ГПК. Процедурата  за  издаване на европейска заповед за плащане позволява на кредиторите да получават безспорните си граждански и търговски вземания съгласно единна процедура, действаща въз основа на стандартни формуляри и

Европейска заповед за плащане. Кой я издава?

Европейската заповед за плащане се издава от съответния орган във всяка една държава-членка, който е компетентен според местното законодателство по отношение на европейски заповеди за плащане или свързаните с тях въпроси. Най-често това е съд, а  местната и функционалната подсъдност се уреждат от вътрешното процесуално право. Компетентен да издаде европейска заповед за плащане е

Възбрана

Възбраната е обезпечителна мярка, уредена в чл. 397, ал.1 т.1 от Гражданско-процесуалния кодекс. Тя представлява забрана на собственика да се разпорежда с възбранения имот докато трае съдебния процес или принудителното изпълнително производство.   Възбраната цели да обезпечи успешното принудително изпълнение на парични вземания, насочено към определен недвижим имот като се запазва неговата физическа цялост