Заплатата и пенсията са частично секвестируеми

Секвестируем е този доход на длъжника, върху който може да бъде наложен запор и да бъде принудително отнет в полза на кредитора. В законите, които регламентират принудителното изпълнение – Гражданския процесуален кодекс  и Данъчно –осигурителния процесуален кодекс  е определен праг на секвестируемостта на доходите на длъжника. Това е т.нар несеквестируем доход. Този регламент представлява

Връчване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК на търговец

На длъжник-търговец / едноличен търговец, търговско дружество, кооперация/ заповедта за изпълнеие се връчва по реда на глава шеста, раздел първи ”Съобщения”. от Гражданскопроцесуалния кодекс. Министърът на правосъдието е одобрил специална бланка-образец „Съобщение за връчване на заповед за изпълнение по реда на чл.411 ГПК”. Съобщението се изготвя от  съдебния деловодител и се връчва от връчителя

Заповед за изпълнение

Заповедното производство е новост в съвременните български условия. То е въведено с Гражданския процесуален кодекс, в сила от 01.023.2008 г. Заповедното производство скъсява пътя за осъждане на неизправни длъжници и спестява време и разходи на кредиторите.Правата на длъжниците са защитени като им се дава възможност да възразят срещу неоснователни претенции на кредиторите като ги

Европейска заповед за плащане. Кой може да поиска издаването й?

Европейската заповед за плащане  е  уредена с Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета  и представлява изпълнително основание съгласно чл.627 от ГПК. Процедурата  за  издаване на европейска заповед за плащане позволява на кредиторите да получават безспорните си граждански и търговски вземания съгласно единна процедура, действаща въз основа на стандартни формуляри и

Европейска заповед за плащане. Кой я издава?

Европейската заповед за плащане се издава от съответния орган във всяка една държава-членка, който е компетентен според местното законодателство по отношение на европейски заповеди за плащане или свързаните с тях въпроси. Най-често това е съд, а  местната и функционалната подсъдност се уреждат от вътрешното процесуално право. Компетентен да издаде европейска заповед за плащане е

Възбрана

Възбраната е обезпечителна мярка, уредена в чл. 397, ал.1 т.1 от Гражданско-процесуалния кодекс. Тя представлява забрана на собственика да се разпорежда с възбранения имот докато трае съдебния процес или принудителното изпълнително производство.   Възбраната цели да обезпечи успешното принудително изпълнение на парични вземания, насочено към определен недвижим имот като се запазва неговата физическа цялост

Допускане и налагане на обезпечителната мярка “ възбрана“

Обезпечителната мярка „ възбрана върху недвижим имот” се допуска с определение на съда и издаване на обезпечителна заповед. За целта  е необходимо  съдът да бъде сезиран от  лицето, което има право да иска обезпечение, а това е ищецът по висящо или бъдещо дело. Предпоставките за допускане на възбраната са наличие на обезпечителна нужда и

Действие на възбраната

От момента на получаване на поканата за доброволно изпълнение, в която изпълнението е насочено върху описан в поканата имот, длъжникът се лишава от правото да се разпорежда с този имот и не може под страх от наказателна отговорност да изменя, поврежда или унищожава имота.   Възбраната има и действие по отношение на взискателя и

Длъжникът може да обжалва само определени в закона действия на съдебния изпълнител

Длъжникът има ограничена възможност да подава жалби срещу действията на съдебния изпълнител. Правата му са регламентирани в чл. 435, ал. 2 от Гражданскопроцесуалния кодекс. Ако жалбата не се основава на някое от изрично изброените в закона действия, съдът няма да допусне нейното разглеждане по същество.   Длъжникът може да обжалва  само следните действия  на

Заповед за изпълнение срещу починал длъжник

Все по-често се сблъскваме с проблема за издадена заповед за плащане срещу починал длъжник. Това са както заповеди по чл. 410 ГПК, издадени в полза на доставчици на обществени услуги – енергоразпределителни и топлофикационни дружества, В и К, така и заповеди за незабавно плащане по чл. 417 ГПК , издадени в полза на банки срещу