Договорът изключва претенцията за морални вреди при неизпълнение

С Тълкувателно решение № 3/ 2011 от 18.05.2012 г. Общото събрание на гражданската и търговската колегии на Върховния касационен съд даде задължително тълкуване на понятието”периодични плащания”, относимо към прилагането на кратката тригодишна погасителна давност , уредена в чл. 111 на  Закона за задълженията и договорите. Задължително за съдебната практика е следното разбиране на понятието

Неизпълнение на договор за издръжка и гледане

Казус : Възрастна жена сключва договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжа и гледане. В последствие насрещната страна престава да изпълнява задълженията си и жената пожелава да развали договора, но разбира, че длъжникът вече се е разпоредил с имота и го е продал на трето лице. Какви са възможностите за действие на

Неустойката и нейните функции

Когато две страни сключват договор, всяка от тях е наясно със съществуващия риск насрещната страна да не изпълни задължението си и за нея да възникнат вреди. Един допълнителен инструмент, който правото дава на изправната страна да гарантира правата си, е възможността й да уговори неустойка.  Неустойката  e форма на договорната отговорност и служи за обезщетение на