Нотариална заверка и вписване на наемния договор в Имотния регистър

Нотариалната заверка на датата на наемния договор и неговото вписване в Имотния регистър гарантират правата на наемателя при продажба на жилище. Ако нотариус е удостоверил датата на договора за наем на жилище, което по-късно е било продадено, договорът е задължителен за новия собственик до предвидения в него срок, но не за повече от една година

Форма на договора за наем на жилище

Българското право не изисква специална форма  като условие за валидност на наемния договор. С други думи  може и устно да сключите договор за наем на жилище, достатъчно е да постигнете съгласие за предоставяне ползването на конкретно жилище срещу определена цена. Писмената форма на договора е необходима като доказателство за страните, датата на сключване и неговото

Актуализиране на наем

Наемното правоотношение трае дълъг период  от време, през който се променят пазарните цени на стоките и услугите. Тъй като наемните цени се формират на пазарен принцип, интересът на наемодателя  диктува стремеж към повишаване на цената, която той получава за ползване на жилището му. Ако  наемателят цели дългосрочен договор за наем на определено жилище, той следва

Пренаемане на жилище

Общото правило на чл. 234, ал.1 ЗЗД е, че наемателят може да пренаеме части от жилището, т.е отделни стаи в него. Изключението е, че наемодателят може да попречи на наемателя да отдава част от наетото жилище, само ако това е уговорено изрично в договора. За ползването от имота пренаемателят не може да има повече права

Повреди и ремонти в наетото жилище

Най-напред  трябва да направим някои важни разграничения. В обикновения език най-често си служим с думата ремонт като родово понятие за всякакви възстановителни, разкрасителни и модернизиращи дейности в жилището. Законът прави обаче съществена разлика между работите по поправка на жилището и действия, които повишават неговата стойност.  Чл. 231 от ЗЗД разграничава повреди, които се дължат на

Недостатъци на наетото жилище. Претенции на наемателя

В договора за наем подробно трябва да бъде описано състоянието, в което наемодателят предава жилището. Тези наглед излишни подробности ще Ви спестят по-късно много неприятности. Законът/ чл. 230, ал.1 ЗЗД/ предвижда, че наемодателят е длъжен да предаде жилището в състояние, което отговаря на ползването, за което е наета. Това правило предвижда изключение, което обаче

Използване на жилището след изтичане на наемния срок

Наемателят може да продължи да ползва жилището след изтичане на срока на наемния договор, ако наемодателят знае и не се противопостави на това. Тогава наемният договор се счита за продължен за неопределен срок. Това означава, че наемателят ще ползва жилището при същите условия, вкл. на същия наем.  Обстоятелствата, които водят до автоматично продължаване на срока

Срок на наемния договор

Договорът за наем на жилище между граждани и между общината /държавата или само между  граждани не може да бъде сключен за повече от десет години. Ако договорът бъде сключен за по-дълъг срок, той има сила за десет. / чл. 229 от Закона за задълженията и договорите/Настаняването под наем в държавни ведомствени и в общински жилища

Отдаване на жилище под наем

Кой може да бъде наемодател и наемател на жилище?                      Наемодател може да бъде собственикът или всеки един от съсобствениците на жилището, позвателят /титуляр на вещното право на ползване/ или  наемател, ако не му изрично е забранено да дава под наем  части от жилището. Договорът може

Наемателят дължи обезщетение на наемодателя, ако не изнесе личните си вещи от жилището след прекратяване на наемния договор

Ако след прекратяване на наемния договор наемателят напусне наетото жилище, но не изнесе всички свои вещи, наемодателят може да претендира за обезщетение. Най-често неприбрани остават мебели, черна и бяла техника. Освен в жилищни имоти, „забравени” мебели остават често и в отдадени под наем  магазини и други търговски площи. Наемодателят не е длъжен съхранява чуждите вещи,