Застраховка

  Застраховка “Гражданска отговорност“ не се прекратява при промяна на собствеността на автомобила, но застрахователите имат вратичка в закона и могат да поискат от купувача доплащане на премията.     В случай на промяна в собствеността на застрахованото моторно превозно средство договорът за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите не се прекратява. Това предвижда

Купувачът на автомобил със застраховка „Каско“ има право на застрахователно обезщетение дори да не е уведомил застрахователя за променената собственост на колата.

В чл.212 от Кодекса за застраховането/КЗ/ е възприет принципът, че имуществената застраховка следва застрахованото имущество, ако то бъде прехвърлено, и приобретателят на имуществото встъпва в правата и задълженията на застрахования  без да е необходимо съгласието на застрахователя. От това правило са допустими изключения, но само ако те са предварително уговорени в застрахователната полица или общите

Ако кредитът е бил обезпечен със застраховка „живот”, наследниците на длъжника имат право да получат част от застрахователната сума

Повечето банки сключват  договори за групова застраховка”живот” за получателите на определени кредити. Най-често се застраховат кредитополучателите на големи кредити, на възраст от 18 до 64 години, включени в групата на застрахованите лица , които са усвоили /изцяло или частично/ голям кредит. Покритите рискове се съдържат в общите условия на застрахователното дружество и обикновено това  е