Отмяна на дарение на недвижим имот

Отмяната на дарение на недвижим имот се извършва само по съдебен ред при наличие на някоя от предвидените в чл. 227 ал.1 от Закона за задълженията и договорите/ЗЗД/ предпоставки , а именно , когато дареният:  умишлено убие или се опита да убие дарителя, неговия съпруг или негово дете, или е съучастник в такова престъпление, освен