Арендата на съсобствена земеделска земя е валидна дори ако е сключена само от един наследник

Реституираната земеделска земя в България обикновено е в режим на съсобственост между наследниците на лицата, които са я притежавали преди колективизацията. Голяма част от тази земя сега се обработва от арендатори. Отношенията между собствениците на земята и арендаторите се уреждат от Закона за арендата в земеделието/ЗАЗ/. В чл.3, ал.4 / в сила от м.януари 2007

Минималният срок на арендата в земеделието е четири стопански години.

В чл.4 от Закона за арендата в земеделието/ЗАЗ/ е определен минималният срок, за който може да се сключи договор за аренда и той е четири стопански години. Под "стопанска година"  се разбира  времето от 1 октомври на текущата година до 1 октомври на следващата година. Ако е уговорен по-кратък срок от четири стопански години, се приема,