Предсрочното погасяване на ипотечен кредит без неустойка

Право на потребителя  е да погаси  изцяло или частично задълженията си по договор за ипотечен кредит по всяко време./чл. 41, ал.1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители/. Следователно потребителят може да върне дължимата сума по кредита/лихва и главница/ в рамките на целия срок на договора. Предсрочно може да се погаси цялото

Предсрочното погасяване на ипотечен кредит без неустойка 2018-01-09T17:02:19+00:00

Как се опрощават парични задължения

Опрощаването е един от начините, по които длъжникът се освобождава от дълга. Ефектът на опрощаването е погасяване/ликвидиране/ на дълга. И тъй като това е много приятен текст за всички длъжници наложително е да направим някои  уточнения, които  кредитори и длъжници трябва да знаят преди да пристъпят към ликвидиране на дълг чрез опрощаване. Опрощаването  на задължения

Как се опрощават парични задължения 2018-01-09T17:08:59+00:00

Застраховка“Гражданска отговорност“ при продабжа на автомобил

  Застраховка “Гражданска отговорност“ не се прекратява при промяна на собствеността на автомобила, но застрахователите имат вратичка в закона и могат да поискат от купувача доплащане на премията.     В случай на промяна в собствеността на застрахованото моторно превозно средство договорът за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите не се прекратява. Това предвижда

Застраховка“Гражданска отговорност“ при продабжа на автомобил 2018-01-09T17:15:31+00:00

Задължението на поръчителя на запис на заповед става изискуемо, когато записът бъде предявен на неговия издател

Поръчителят на записа на заповед/авалист/ е солидарно отговорен за паричното задължение заедно с издателя на записа/ чл.485, ал.1 от Търговския закон/ . Изискуемостта на задължението по запис с падеж”на предявяване” зависи от това, дали и кога записът редовно е предявен на неговия издател. Ако задължението не бъде платено при предявяване на записа, кредиторът може да

Задължението на поръчителя на запис на заповед става изискуемо, когато записът бъде предявен на неговия издател 2018-01-03T18:35:39+00:00

Кредитът става предсрочно изискуем, ако фалира банката, която го е отпуснала

Синдикът е длъжен да извърши всички необходими действия и да използва всички допустими правни средства за събиране на вземанията на банката. Голяма част от тези вземания са за вноски по отпуснати кредити. На всички кредитополучатели, независимо дали имат или нямат просрочени вноски  до датата на откриване на производството по несъстоятелност на банката, синдикът  изпраща покана

Кредитът става предсрочно изискуем, ако фалира банката, която го е отпуснала 2018-01-03T18:44:22+00:00

Купувачът на автомобил със застраховка „Каско“ има право на застрахователно обезщетение дори да не е уведомил застрахователя за променената собственост на колата.

В чл.212 от Кодекса за застраховането/КЗ/ е възприет принципът, че имуществената застраховка следва застрахованото имущество, ако то бъде прехвърлено, и приобретателят на имуществото встъпва в правата и задълженията на застрахования  без да е необходимо съгласието на застрахователя. От това правило са допустими изключения, но само ако те са предварително уговорени в застрахователната полица или

Купувачът на автомобил със застраховка „Каско“ има право на застрахователно обезщетение дори да не е уведомил застрахователя за променената собственост на колата. 2018-01-03T18:46:47+00:00

Нотариална заверка и вписване на наемния договор в Имотния регистър

Нотариалната заверка на датата на наемния договор и неговото вписване в Имотния регистър гарантират правата на наемателя при продажба на жилище. Ако нотариус е удостоверил датата на договора за наем на жилище, което по-късно е било продадено, договорът е задължителен за новия собственик до предвидения в него срок, но не за повече от една година

Нотариална заверка и вписване на наемния договор в Имотния регистър 2018-01-09T17:12:13+00:00

Форма на договора за наем на жилище

Българското право не изисква специална форма  като условие за валидност на наемния договор. С други думи  може и устно да сключите договор за наем на жилище, достатъчно е да постигнете съгласие за предоставяне ползването на конкретно жилище срещу определена цена. Писмената форма на договора е необходима като доказателство за страните, датата на сключване и

Форма на договора за наем на жилище 2018-01-09T17:19:18+00:00

Актуализиране на наем

Наемното правоотношение трае дълъг период  от време, през който се променят пазарните цени на стоките и услугите. Тъй като наемните цени се формират на пазарен принцип, интересът на наемодателя  диктува стремеж към повишаване на цената, която той получава за ползване на жилището му. Ако  наемателят цели дългосрочен договор за наем на определено жилище, той

Актуализиране на наем 2018-01-09T17:20:58+00:00

Наемна цена

Наемната цена , която обикновено наричаме наем, е стойността на правото на ползване на имота за определено време. Тя се определя в пари , но освен с пари плащането може да се извърши и в натура-даване на вещ, извършване на услуга. Последните две хопатези рядко се срещат при наемането на жилища.      

Наемна цена 2018-01-09T17:22:31+00:00