Предсрочното погасяване на ипотечен кредит без неустойка

Право на потребителя  е да погаси  изцяло или частично задълженията си по договор за ипотечен кредит по всяко време./чл. 41, ал.1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители/. Следователно потребителят може да върне дължимата сума по кредита/лихва и главница/ в рамките на целия срок на договора. Предсрочно може да се погаси цялото

По какъв начин следва да е удостоверено връчването на длъжника на документ

Увод   Ако длъжникът възрази срещу издадената в полза на банка заповед за незабавно изпълнение, банката има право да установи по съдебен ред вземането си. В противен случай заповедта се обезсилва служебно от съда. В практиката винаги, когато има подадено възражение от длъжник, банката завежда срещу него дело. Нейният иск се основава на чл.

Застраховка

  Застраховка “Гражданска отговорност“ не се прекратява при промяна на собствеността на автомобила, но застрахователите имат вратичка в закона и могат да поискат от купувача доплащане на премията.     В случай на промяна в собствеността на застрахованото моторно превозно средство договорът за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите не се прекратява. Това предвижда

Задължението на поръчителя на запис на заповед става изискуемо, когато записът бъде предявен на неговия издател

Поръчителят на записа на заповед/авалист/ е солидарно отговорен за паричното задължение заедно с издателя на записа/ чл.485, ал.1 от Търговския закон/ . Изискуемостта на задължението по запис с падеж”на предявяване” зависи от това, дали и кога записът редовно е предявен на неговия издател. Ако задължението не бъде платено при предявяване на записа, кредиторът може да

Кредитът става предсрочно изискуем, ако фалира банката, която го е отпуснала

Синдикът е длъжен да извърши всички необходими действия и да използва всички допустими правни средства за събиране на вземанията на банката. Голяма част от тези вземания са за вноски по отпуснати кредити. На всички кредитополучатели, независимо дали имат или нямат просрочени вноски  до датата на откриване на производството по несъстоятелност на банката, синдикът  изпраща покана

Купувачът на автомобил със застраховка „Каско“ има право на застрахователно обезщетение дори да не е уведомил застрахователя за променената собственост на колата.

В чл.212 от Кодекса за застраховането/КЗ/ е възприет принципът, че имуществената застраховка следва застрахованото имущество, ако то бъде прехвърлено, и приобретателят на имуществото встъпва в правата и задълженията на застрахования  без да е необходимо съгласието на застрахователя. От това правило са допустими изключения, но само ако те са предварително уговорени в застрахователната полица или общите

Нотариална заверка и вписване на наемния договор в Имотния регистър

Нотариалната заверка на датата на наемния договор и неговото вписване в Имотния регистър гарантират правата на наемателя при продажба на жилище. Ако нотариус е удостоверил датата на договора за наем на жилище, което по-късно е било продадено, договорът е задължителен за новия собственик до предвидения в него срок, но не за повече от една година

Форма на договора за наем на жилище

Българското право не изисква специална форма  като условие за валидност на наемния договор. С други думи  може и устно да сключите договор за наем на жилище, достатъчно е да постигнете съгласие за предоставяне ползването на конкретно жилище срещу определена цена. Писмената форма на договора е необходима като доказателство за страните, датата на сключване и неговото

Актуализиране на наем

Наемното правоотношение трае дълъг период  от време, през който се променят пазарните цени на стоките и услугите. Тъй като наемните цени се формират на пазарен принцип, интересът на наемодателя  диктува стремеж към повишаване на цената, която той получава за ползване на жилището му. Ако  наемателят цели дългосрочен договор за наем на определено жилище, той следва

Наемна цена

Наемната цена , която обикновено наричаме наем, е стойността на правото на ползване на имота за определено време. Тя се определя в пари , но освен с пари плащането може да се извърши и в натура-даване на вещ, извършване на услуга. Последните две хопатези рядко се срещат при наемането на жилища.