Имуществена отговорност на наследниците на починал данъчен длъжник

Общото правило на чл. 60, ал.1 от Закона за наследството /ЗН/ е , че  ако приетото наследство е обременено със задължения, то всеки наследник отговаря за задълженията на наследодателя съобразно получения наследствен дял.  Това правило разпределя отговорността между наследниците, но не ограничава нейния размер.  Наследниците отговарят за пълния размер на задълженията на своя наследодател.

Имуществена отговорност на наследниците на починал данъчен длъжник 2018-01-09T19:52:54+00:00

Данък „Сгради” за предприятия

Данъкът върху недвижимите имоти, който се дължи от предприятия е регламентиран в чл.10-чл. 28 от Закона за местните данъци и такси/ЗМДТ/. Правната му уредба бележи различия на данъка за предприятия  с данъка за недвижимите имоти, дължим от физическите лица , само досежно начина, по който се определя данъчната оценка на имота. Предприятия по смисъла на §1 от

Данък „Сгради” за предприятия 2018-01-10T14:10:09+00:00

Предварително обезпечаване на данъчни вземания

Целта, заради която се налагат предварителни обезпечителни мерки, е предотвратяване извършването на сделки и действия с имуществото на ревизираното лице, вследствие на които събирането на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни. Мерки за предварително обезпечаване на данъчните  вземанията най-често се налагат при наличие на някое

Предварително обезпечаване на данъчни вземания 2018-01-09T19:55:48+00:00

Права на лицата, изпълнили чуждо публично задължение

Всeки може да плати чуждо публично задължение / данък, осигуровки, глоба/, но не всеки платил може да ползва законните привилегии за държавните вземания. В общия случай третите лица могат да търсят от длъжниците сумите, които са платили на държавата по общия гражданскоправен ред, който е бавен и скъп. В някои случаи държавата стимулира третите

Права на лицата, изпълнили чуждо публично задължение 2018-01-09T19:58:31+00:00

Обезпечение на държавни вземания чрез запор върху вземания на длъжника

Запорът върху вземания на данъчен длъжник от трето лице е обезпечителна мярка съгласно чл. 198, ал.1 т. 2 от Данъчно-осигуритгелния процесуален кодекс/ДОПК/. Налагането на запор се извършва от публичния изпълнител с постановление за обезпечение.  Когато се запорират  вземания на длъжника от банка запорното съобщение се връчва на  банката, като запорът се смята наложен от

Обезпечение на държавни вземания чрез запор върху вземания на длъжника 2018-01-10T11:57:15+00:00

Принудително изпълнение върху вземания на данъчен длъжник от трети лица

Когато задължението не е изплатено в 7-дневния срок от получаването на поканата за доброволно изпълнение, изпратена от органа, установил държавното вземане, публичният изпълнител пристъпва към изпълнение и изпраща на длъжника съобщение, с което му дава 7-дневен срок за доброволно изпълнение.  В случаите, когато не са наложени обезпечителни мерки, принудителното изпълнение върху вземания на длъжника

Принудително изпълнение върху вземания на данъчен длъжник от трети лица 2018-01-10T11:59:16+00:00

Запор на банковите сметки на данъчен длъжник

Банковите сметки на данъчнозадълженото лице могат да бъдат запорирани в  хода на ревизията или при издаване на ревизионния акт, при обезпечение на установени и изискуеми публични вземания и при извършване на принудително изпълнение. В първия случай органът по приходите може да поиска мотивирано от публичния изпълнител налагането на предварителни обезпечителни мерки , в това число

Запор на банковите сметки на данъчен длъжник 2018-01-10T12:12:19+00:00

Разрешение за неотложни плащания

Чрез разрешението за неотложно плащане, регламентирано в чл.229 от ДОПК се дава възможност на задълженото лице да използва част от наличните и постъпващи суми по запорираните сметки за неотложни разплащания, свързани с основната стопанска дейност.  Публичният изпълнител с разпореждане до банката може да разреши определена част от постъпилите или постъпващите по сметката на длъжника

Разрешение за неотложни плащания 2018-01-10T12:06:51+00:00

Изменение на данъчни задължения

В определени в чл. 133 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/  хипотези  данъчните  задължения могат да бъдат изменени.  Предпоставки: да е извършена ревизия и задължението да е установено с ревизионен акт, който не е обжалван пред съда.Това означава, че данъчното задължение може да бъде измемено при административно обжалване на акта  както и ако същият е

Изменение на данъчни задължения 2018-01-10T12:17:58+00:00

Отсрочване и разсрочване на данъчни задължения без лихви

Отсрочване и разсрочване на данъчни задължения е отклонение от общото правило, че данъците трябва да се плащат в определения в закона срок. Отсрочването и разсрочването на данъчни задължения е средство за отлагане на принудителното изпълнение върху задължението. При отсрочване плащането на дължимите суми  в пълен размер се отлага  до  определен нов  срок. При разсрочване плащането

Отсрочване и разсрочване на данъчни задължения без лихви 2018-01-10T12:24:34+00:00