Погасяване по давност на глоби

Глобата е административно наказание на физически лица, което се налага с наказателно постановление. След влизане в сила на наказателното постановление/ ако то не е било обжалвано или е било потвърдено с влязло в сила съдебно решение/ ,  административно наказващият орган предприема действие за привеждането му в изпълнение / чл. 74 от Закона за административните

Погасяване по давност на глоби 2018-01-09T19:39:10+00:00

Дори да е обжалван актът за установяване на държавно или общинско вземане, задължението може да бъде събрано принудително

С акт по чл.107 , ал.3 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс  органът по приходите установява размера на дължимия данък  въз основа на подадена от задълженото лице декларация. Най-често такива актове се съставят от  НАП във връзка с деклариране на доходи на физически лица и от общинските данъчни служби- за данък “сгради“, данък за м.п.с

Дори да е обжалван актът за установяване на държавно или общинско вземане, задължението може да бъде събрано принудително 2018-01-09T19:41:11+00:00

Възстановяване на надвнесени данъци на физически лица

Възстановяването на надвнесен данък може да стане по инициатива на органа по приходите или по писмено искане на лицето в рамките на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в закон е предвидено друго. След изтичането на този срок вземането се погасява по

Възстановяване на надвнесени данъци на физически лица 2018-01-09T19:44:45+00:00

Доказателствена тежест в съдебния данъчен процес

Под „доказателствена тежест” се разбира правото и задължението на съда да обяви за не настъпила тази правна последица, чийто юридически факт не е доказан. Казано с други думи недоказаното не се е осъществило. А щом фактът не се е осъществил , не могат да възникнат и неговите правни последици. Всяка от спорещите страни има

Доказателствена тежест в съдебния данъчен процес 2018-01-09T19:48:06+00:00

Погасителна давност за данъци

Погасителната давност в данъчното право е законоопределеното време, през което бездействието на приходната администрация да събере дължимия данък, води до погасяване на правото й принудително да събере този данък. С изтичане на давността данъчното задължение не се погасява,  но то може да бъде платено само доброволно от длъжника. Давността е правен институт, който защитава

Погасителна давност за данъци 2018-01-09T19:49:40+00:00

Предварително обезпечаване на данъчни вземания

Целта, заради която се налагат предварителни обезпечителни мерки, е предотвратяване извършването на сделки и действия с имуществото на ревизираното лице, вследствие на които събирането на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни. Мерки за предварително обезпечаване на данъчните  вземанията най-често се налагат при наличие на някое

Предварително обезпечаване на данъчни вземания 2018-01-09T19:55:48+00:00

Изменение на данъчни задължения

В определени в чл. 133 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/  хипотези  данъчните  задължения могат да бъдат изменени.  Предпоставки: да е извършена ревизия и задължението да е установено с ревизионен акт, който не е обжалван пред съда.Това означава, че данъчното задължение може да бъде измемено при административно обжалване на акта  както и ако същият е

Изменение на данъчни задължения 2018-01-10T12:17:58+00:00

Отсрочване и разсрочване на данъчни задължения без лихви

Отсрочване и разсрочване на данъчни задължения е отклонение от общото правило, че данъците трябва да се плащат в определения в закона срок. Отсрочването и разсрочването на данъчни задължения е средство за отлагане на принудителното изпълнение върху задължението. При отсрочване плащането на дължимите суми  в пълен размер се отлага  до  определен нов  срок. При разсрочване плащането

Отсрочване и разсрочване на данъчни задължения без лихви 2018-01-10T12:24:34+00:00

Установяване размера на данък“сгради“. Акт за установяване на вземане по декларация

След като собственикът на недвижим имот подаде декларация  за недвижимия имот в общинската администрация, неин служител определя размера на дължимия данък върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци/ТБО/ и отразява това в партидата за имота, която се води в данъчната служба на общината. Ежегодно данъчно задължените лица получават съобщение за дължимите през текущата

Установяване размера на данък“сгради“. Акт за установяване на вземане по декларация 2018-01-10T14:58:57+00:00

Данъчно деклариране на недвижими имоти

Длъжни да подадат декларация по образец за облагане с данък върху недвижимите имоти  са собствениците , ако за имота има учредено ограничено вещно право/право на ползване, право на стоеж/ задължението за подаване на данъчна декларация е ползвателят, съответно  суперфициарят. На деклариране подлежат: 1.новопостроените  имоти; 2. придобитите чрез  сделка  -покупко-продажба, замяна, дарение, доброволна делба; 3. придобитите

Данъчно деклариране на недвижими имоти 2018-01-10T14:50:19+00:00