Разноски в съдебния данъчен процес

Чл. 161. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) На жалбоподателя се присъждат разноските по делото и възнаграждението за един адвокат за всяка инстанция съразмерно уважената част на жалбата. На ответника се присъждат разноски съобразно отхвърлената част от жалбата. На администрацията вместо възнаграждение за адвокат се присъжда

Погасяване по давност на глоби

Глобата е административно наказание на физически лица, което се налага с наказателно постановление. След влизане в сила на наказателното постановление/ ако то не е било обжалвано или е било потвърдено с влязло в сила съдебно решение/ ,  административно наказващият орган предприема действие за привеждането му в изпълнение / чл. 74 от Закона за административните нарушения

Дори да е обжалван актът за установяване на държавно или общинско вземане, задължението може да бъде събрано принудително

С акт по чл.107 , ал.3 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс  органът по приходите установява размера на дължимия данък  въз основа на подадена от задълженото лице декларация. Най-често такива актове се съставят от  НАП във връзка с деклариране на доходи на физически лица и от общинските данъчни служби- за данък “сгради“, данък за м.п.с и

Възстановяване на надвнесени данъци на физически лица

Възстановяването на надвнесен данък може да стане по инициатива на органа по приходите или по писмено искане на лицето в рамките на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в закон е предвидено друго. След изтичането на този срок вземането се погасява по давност. 

Доказателствена тежест в съдебния данъчен процес

Под „доказателствена тежест” се разбира правото и задължението на съда да обяви за не настъпила тази правна последица, чийто юридически факт не е доказан. Казано с други думи недоказаното не се е осъществило. А щом фактът не се е осъществил , не могат да възникнат и неговите правни последици. Всяка от спорещите страни има интерес

Погасителна давност за данъци

Погасителната давност в данъчното право е законоопределеното време, през което бездействието на приходната администрация да събере дължимия данък, води до погасяване на правото й принудително да събере този данък. С изтичане на давността данъчното задължение не се погасява,  но то може да бъде платено само доброволно от длъжника. Давността е правен институт, който защитава

Връчване на данъчни съобщения

В глава шеста на Данъчно- осигурителния кодекс /ДОПК/ е указан реда, по който данъчната администрация връчва съобщения за всички подлежащи на връчване актове, документи и книжа, издавани от органите по приходите и публичните изпълнители, с изключение на актовете, документите и книжата за реализиране на административно наказателната отговорност. По същия ред се процедира и при искане

Връчване на съобщения чрез прилагане към данъчното досие

Това е особен ред на връчване на съобщения, уреден в  чл. 32, ал.1 от Данъчно-осигурителния кодекс/ДОПК/, към който органите по приходите прибягват, когато лицето не е намерено на адреса за кореспонденция след най-малко две посещения през 7 дни. Чрез прилагане към данъчното досие се връчват съобщения за всички подлежащи на връчване актове, документи и книжа,

Коригиране на данъчна декларация

ДОПК  предвижда възможност подадена  данъчна декларация да бъде коригирана от нейния подател както по негово желание, така и по инициатива на данъчен орган. Отделно от тези случаи данъчната декларация може да бъде коригирана служебно от органа по приходите. Подателят може да промени  декларирани  данни и обстоятелства, както и основата и определените задължения при условие, че не

Предварително обезпечаване на данъчни вземания

Целта, заради която се налагат предварителни обезпечителни мерки, е предотвратяване извършването на сделки и действия с имуществото на ревизираното лице, вследствие на които събирането на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни. Мерки за предварително обезпечаване на данъчните  вземанията най-често се налагат при наличие на някое от следните