Общината може да възложи на частен съдебен изпълнител принудителното събиране на данъци и такси

Във връзка със зачестилите запитвания от граждани може ли частен съдебен изпълнител да събира общински данъци и такси, публикувам следният отговор. Общината има възможност да избере редът, по който принудително да събере дължими местни данъци и такси, които представляват публични общински вземания. Тази възможност е регламентирана в чл. 4, ал. 2  от Закона за

Дори да е обжалван актът за установяване на държавно или общинско вземане, задължението може да бъде събрано принудително

С акт по чл.107 , ал.3 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс  органът по приходите установява размера на дължимия данък  въз основа на подадена от задълженото лице декларация. Най-често такива актове се съставят от  НАП във връзка с деклариране на доходи на физически лица и от общинските данъчни служби- за данък “сгради“, данък за м.п.с и

Несеквестируемо имущество при принудително събиране на данъци

Данъци, осигуровки и глоби се събират принудително от публичен изпълнител в производство, уредено в глава двадесет и пета  от Данъчно осигурителния процесуален кодекс/ДОПК/. Принудителното изпълнение се насочва върху цялото имущество на длъжника, с някои изключения, изрично описани в чл.213, ал.1 на ДОПК.1. вещите за всекидневна употреба на длъжника и на неговото семейство, необходимата храна, топливо, работен

Обезпечение на държавни вземания чрез запор върху вземания на длъжника

Запорът върху вземания на данъчен длъжник от трето лице е обезпечителна мярка съгласно чл. 198, ал.1 т. 2 от Данъчно-осигуритгелния процесуален кодекс/ДОПК/. Налагането на запор се извършва от публичния изпълнител с постановление за обезпечение.  Когато се запорират  вземания на длъжника от банка запорното съобщение се връчва на  банката, като запорът се смята наложен от часа в

Принудително изпълнение върху вземания на данъчен длъжник от трети лица

Когато задължението не е изплатено в 7-дневния срок от получаването на поканата за доброволно изпълнение, изпратена от органа, установил държавното вземане, публичният изпълнител пристъпва към изпълнение и изпраща на длъжника съобщение, с което му дава 7-дневен срок за доброволно изпълнение.  В случаите, когато не са наложени обезпечителни мерки, принудителното изпълнение върху вземания на длъжника

Запор на банковите сметки на данъчен длъжник

Банковите сметки на данъчнозадълженото лице могат да бъдат запорирани в  хода на ревизията или при издаване на ревизионния акт, при обезпечение на установени и изискуеми публични вземания и при извършване на принудително изпълнение. В първия случай органът по приходите може да поиска мотивирано от публичния изпълнител налагането на предварителни обезпечителни мерки , в това число

Разрешение за неотложни плащания

Чрез разрешението за неотложно плащане, регламентирано в чл.229 от ДОПК се дава възможност на задълженото лице да използва част от наличните и постъпващи суми по запорираните сметки за неотложни разплащания, свързани с основната стопанска дейност. Публичният изпълнител с разпореждане до банката може да разреши определена част от постъпилите или постъпващите по сметката на длъжника суми да

Български публичен изпълнител може да събира данъци, мита , акцизи и глоби на друга държава-членка на ЕС

От 01.01.2012 г. българските данъчни органи оказват взаимна помощ на компетентните органи на държави - членки на Европейския съюз при събирането на следните публични вземания:  данъци, включително акцизи, митни сборове и такси, събирани от или за сметка на държавата и общините или за сметка на Европейския съюз и други изрично изборени в чл. 269а,