Погасяване по давност на глоби

Глобата е административно наказание на физически лица, което се налага с наказателно постановление. След влизане в сила на наказателното постановление/ ако то не е било обжалвано или е било потвърдено с влязло в сила съдебно решение/ ,  административно наказващият орган предприема действие за привеждането му в изпълнение / чл. 74 от Закона за административните нарушения

Отписване на данъчни задължения, погасени по давност

Съгласно чл. 173 ДОПК публичните вземания се отписват, когато са погасени по давност. Правилото е императивно, но ДОПК не предвижда специална процедура реализацията му.  Относно отписването на публични вземания със заповед № 379 от 02.05.2006 г. на изпълнителния директор на НАП е утвърдена процедура С-22 "Отписване на задължения", която е задължителна за данъчната администрация. Според

Прихващане на недължимо платени данъци

Режимът на прихващането в данъчното право е регламентиран в разпоредбата на чл. 128 Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, поради и което той се явява специален по отношение на режима на прихващане в гражданското право, регламентиран в чл. 103 - 105 от  Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/. По силата на един от основните принципи на

Кога и как спира погасителната давност за данъци

Хипотезите, при които спира да тече давностния срок, с изтичането на който се погасяват данъчни задължения са изрично изброени в чл. 172 ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/. Те не могат да бъдат допълвани нито чрез тълкуване нито от данъчната администрация нито от данъкоплатците.  Давността спира в следните случаи: 1.Когато е започнала данъчна ревизия - от датата

Погасяване по давност и опрощаване на задълженията за „данък сгради” и данък върху МПС

През последните месеци получих много запитвания относно погасяване по давност и опрощаване на задължения за местни данъци върху недвижими имоти и моторни превозни средства. Пред кого и как да се заявят задълженията за данъци, които гражданите не искат да платят и какво е действието на подаденото възражение – това вълнува най-много хора. Тъй като по

Освобождаване от плащане на такса ”смет”

От 01.01.2014 г. влиза в сила промяна на чл.71 от Закона за местните данъци и такси, с която се  освобождават от плащане на такса  за битови  отпадъци собствениците, които не ползват имотите си целогодишно.Освобождаването от такса ”смет” става след подаване на декларация в общината, че имотът не се ползва целогодишно.Декларацията се подава от собственик или

Лихвите за неплатени публични задължения се погасяват с петгодишна давност

Лихвите за неплатени публични задължения-данъци и осигуровки са публични вземания, тъй като те следват главното задължение/данък, осигурителна вноска/ и имат същия характер.  За неплатените в законоустановените срокове публични задължения се дължи лихва в размер, определен в Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни вземания. Лихва върху невнесената в предвидения в закона срок

Погасяване по давност на осигурителни вноски

Получих много запитвания от хора с просрочени осигурителни вноски за повече от пет години, които се интересуват как да не ги платят. За разлика от парите за погасени по давност  данъци и глоби, които можем да си спестим заради немарливостта на данъчната администрация , която не ги е събрала своевременно,  последиците от не внесени осигуровки

Последователност на погасяванията на публични вземания

Въпросът за последователността на погасяване на публични вземания възниква, когато вноската , която  прави длъжникът не е достатъчна за плащане на цялото съществуващо към момента задължение към държавата или общината. Редът, по който се извършва погасяването на задължението е регламентиран в чл. 169 на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс/ДОПК/. Публичните общински и държавни вземания, за които се прилагат

Давност за данъци

Давността е изтичане на определен в закона срок, с което се прекратява възможността на държавата да предприеме принудително събиране на данъците. След изтичане на давностния срок за длъжника се поражда право на възражение срещу събирането на публичното вземане/данъци, такси, глоби/. Изтичането на погасителната давност е пречка само за реализиране на принудителното изпълнение, а доброволно изпълнение