Данък „Сгради” за предприятия

Данък ”Сгради” , както е известен местният данък върху недвижимите имоти се дължи ежегодно от собствениците и ползвателите на  сградите, намиращи се в строителните граници на населените места. Освен за сградата  преприятието  плаща данък  и за поземления имот, върху който тя е построена, ако то е негов собственик. Ако сградата на предприятието се намира извън

Погасяване по давност и опрощаване на задълженията за „данък сгради” и данък върху МПС

През последните месеци получих много запитвания относно погасяване по давност и опрощаване на задължения за местни данъци върху недвижими имоти и моторни превозни средства. Пред кого и как да се заявят задълженията за данъци, които гражданите не искат да платят и какво е действието на подаденото възражение – това вълнува най-много хора. Тъй като по

Освобождаване от плащане на такса ”смет”

От 01.01.2014 г. влиза в сила промяна на чл.71 от Закона за местните данъци и такси, с която се  освобождават от плащане на такса  за битови  отпадъци собствениците, които не ползват имотите си целогодишно.Освобождаването от такса ”смет” става след подаване на декларация в общината, че имотът не се ползва целогодишно.Декларацията се подава от собственик или

Ателието не е жилищен имот и собственикът му не може да ползва данъчна отстъпка

Предназначението на помещенията в една жилищна сграда се определя от разработения проект от инвеститора и утвърден от Общинската администрация, като едно от условията за издаване на разрешение за строителство. В разрешението за ползване  на сградата / наричано още акт 16/ обектите се описват така както те са обозначени в одобрения проект и разрешението за строителство-апартамент,

Как се установява и оспорва задължение за „данък сгради” и такса за битови отпадъци

След като собственикът на недвижим имот подаде декларация  за недвижимия имот в общинската администрация, неин служител определя размера на дължимия данък върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци/ТБО/ и отразява това в партидата за имота, която се води в данъчната служба на общината. Ежегодно данъчно задължените лица получават съобщение за дължимите през текущата година

Недвижимите имоти могат да се декларират в общината и по електронен път

От 01.01. 2015 година декларации за данък върху недвижимите имоти/ новопостроени или придобити недвижими имоти , както и за учредени вещни права/  могат да се подават в общинските данъчни служби и по електронен път.Подаването на декларациите се извършва от собственика/ползвателя на имота/  или от негов представител с квалифициран електронен подпис или с издаден от Националната

Когато си купите кола, няма да я декларирате в общината.

От 01.01.2015 г. влиза в сила промяна на чл. 54 от Закона за местните данъци и такси, която отнема ангажимента на купувачите на пътни превозни средства да подават в общината декларация за облагане с местен данък. Това облекчение обаче се прилага , ако са на лице следните обстоятелства:1.     Собствеността на автомобила да е прехвърлена

Наследници и съсобственици декларират придобитите от тях автомобили в общината

От 01.01.2015 г. се въвежда промяна в режима на данъчно деклариране на пътните превозни средства.  Купувачите на автомобили, които са ги регистрирали в КАТ са освободени от задължението да подават декларации в общината за облагане с данък върху превозните средства. Други категории собственици обаче, трябва да декларират собствеността върху превозните си средства.1.     Наследниците .

За получените парични дарения се дължи местен данък

Паричните дарения обикновено се извършват чрез предаване на сумата в брой от дарителят на дареният или  чрез превод на сумата от сметката на дарителят по сметка на дарения. Във втория случай дарението е извършено и прието, когато сметката на получателя бъде заверена с дарената сума.Много хора не знаят, че когато получават подаръци в пари от

Какво трябва да направят собствениците на откраднати автомобили за да не плащат данък за превозното средство

Все по-често при мен идват клиенти с актове за установяване на публични общински вземания- данък за  превозно средство. Оказва се, че общините искат от тях данъци и лихви за автомобили ,които са били откраднати. Първият ми въпрос винаги е: прекратихте ли регистрацията на колата в КАТ. Стандартният отговор, който получавам е : не знаех, мислех,