Солидарна отговорност за ДДС

В чл. 177 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ е въведена особен вид солидарна отговорност за регистрирано по ЗДДС. Същността на отговорността се състои във възникване на задължение за едно регистрирано лице да заплати задължението за ДДС на друго регистрирано лице. Вменяване на тази солидарна отговорност по става при наличието на точно определени

Изискването за реалност на доставката като предпоставка за признаване на данъчен кредит по ЗДДС според съдебната практика

Понятието за реалност на доставките се съдържа в чл. 6 и чл.8 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ като по отношение на стоките това е прехвърляне на правото на собственост, а по отношение на услугите - тяхното извършване и в двата случая срещу насрещна престация на основание сключена сделка. Липсата на реална доставка